Finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier 2007–2013

De senaste tio åren har EU stärkt sina bilaterala förbindelser med industriländer och andra höginkomstländer och territorier i framför allt Nordamerika, Ostasien, Sydostasien och Gulfregionen.

Finansieringsinstruments mål för perioden 2007–2013 är att främja ökat samarbete mellan EU och länderna i fråga. Unionen vill fördjupa förbindelserna ytterligare för att stärka EU:s roll och plats i världen, befästa de multilaterala institutionernas roll och bidra till att skapa balans i världsekonomin och det internationella systemet. Arbetet kan indelas i tre huvudkategorier:

  • Offentlig diplomati English (en) : ökar EU:s synlighet och informerar om EU:s verksamhet.
  • Näringslivssamarbete English (en) : befäster EU-företags närvaro på viktiga marknader.
  • Förbindelser mellan människor English (en) : ökar den ömsesidiga förståelsen genom utbildningssamarbete och dialog med det civila samhället.

Finansieringsinstrumentet genomförs årligen med hjälp av EU-kommissionens fleråriga samarbetsprogram för olika regioner och länder. Varje år antar kommissionen sedan region- och landsspecifika åtgärdsprogram där man redogör för projekt, budgetar och den preliminära tidsplanen. För perioden 2007–2013 har EU anslagit 172 miljoner euro och för perioden 2011–2013 planeras 77,645 miljoner euro (runt 26 miljoner per år).