Page language:
Norsk, bokmål

International Day of Democracy: Felleserklæring fra den Høye Representant/Visepresident Josep Borrell og Visepresident Dubravka Šuica

Les felleserklæringen fra den Høye Representant/Visepresident Josep Borrell og Visepresident Dubravka Šuica i anledning den internasjonale dagen for demokrati! 

International Democracy Day

 © European Union, 15. september 2022

Begivenhetene vi har vært vitne til det siste året er en sterk påminnelse om truslene som demokratiet utsettes for globalt, også her på vårt europeiske kontinent. Disse begivenheter har også fremhevet våre europeiske borgeres sterke overbevisning om verdiene og idealene som ligger til grunn for det demokratiske samfunn.

Ved å starte en brutal krig mot Ukraina utløste president Putin en grunnløs aggresjon mot et fritt og suverent demokratisk europeisk land, og et voldelig angrep på den internasjonale regelbaserte ordenen. EU har reagert hardt mot Russlands aggresjon, og demonstrert entydig forpliktelse til å forsvare demokratiet, både innad og utenfor EU. Vi tilbyr Ukraina omfattende humanitær, økonomisk, politisk og militær støtte. Ukrainas europeiske perspektiv og landets vilje til å gjennomføre de nødvendige reformene vil også bidra til å fortsette kampen om freden. Vi har pålagt Russland de største sanksjonspakkene i EUs historie.

Globalt jobber vi med våre partnere over hele verden for å forsvare demokratiske verdier og menneskerettigheter. Vi står sammen med alle de modige menneskene rundt om i verden som kjemper for sine borgerlige friheter på daglig basis, for menneskerettigheter, for rettsstaten, for frie og uavhengige medier. Ofte med stor personlig risiko. Innenfor EU må vi skjerme oss mot ondartet innblanding.

Konferansen om Europas fremtid avsluttet sine debatter i mai 2022. Det var en unik øvelse i deliberativt demokrati (form for demokrati der avgjørelser blir fattet på grunnlag av en bred, offentlig debatt fremfor stemmegivning alene), holdt i en skala som aldri har vært sett før. Konferansen ga europeiske borgere muligheten til å gjøre sin stemme hørt og ha en varig innvirkning på politikkutformingen i den europeiske union. Som svar på konferansen om Europas fremtid, uttalte president von der Leyen i sin State of the Union tale, at europeiske borgerpaneler nå vil bli en fast del av vår demokratiske tilværelse. Innbyggere er ikke et objekt for demokrati. De er først og fremst deltakere, på tvers av alle generasjoner.

2022 er også det europeiske ungdomsåret. Demokratiets nåtid og fremtid er i unge menneskers hender. EU er forpliktet til å styrke de unge og gi de rom til å inspirere positiv endring og forme og styre demokratiets fremtid.

Demokratiet utvikler seg hele tiden. Vi må også utvikle oss med det. Hvert år på den internasjonale demokratidagen er det nyttig å reflektere over hvor langt vi har kommet med å bygge et økosystem av demokratisk innovasjon og i hvilken retning vi burde videre forflytte oss. Sammen kan vi bygge et demokrati som passer for fremtiden.