Page language:
Macedonian

Осумнаесетти поткомитет ЕУ-Северна Македонија за иновации, информатичко општество и социјална политика

Осумнаесетиот состанок на Поткомитетот за образование, истражување и иновации, информатичко општество и социјална политика во рамките на Договорот за стабилизација и асоцијација меѓу ЕУ и Северна Македонија се одржа на 28 април 2022 година. Претставниците на Европската комисија (Комисијата) разговараа со релевантните власти од Северна Македонија за најновите случувања во овие области. Со состанокот, од страна на ЕУ, ​​копретседаваше г-дин Алберто Камарата, заменик-шеф на Одделот за Албанија и Северна Македонија, во Генералниот директорат за соседство и преговори за проширување на Европската комисија, додека од страна на Република Северна Македонија,  г-дин Адмирим Алити, Министер за информатичко општество и администрација.

Комисијата ги призна напорите на властите во Северна Македонија за надминување на ефектите од пандемијата на пазарот на трудот, како и на образовниот и културниот сектор, особено во однос на најранливите групи. Ја подвлече потребата од зголемување на финансиската распределба за политиките на вработување, социјалната заштита, образованието, истражувањето и иновациите и важната улога на дигиталните технологии во поддршката на економијата и ублажувањето на ефектите од пандемијата.

Комисијата ги препозна напорите направени од Северна Македонија во текот на минатата година во областа на образованието, нагласувајќи ја потребата од зајакнување на спроведувањето на образовните реформи, со фокус на невработеноста кај младите и миграцијата на младите. Комисијата ја истакна потребата од зголемување на финансиската распределба за образовниот систем и го поздрави доброто спроведување на програмата Еразмус+. Комисијата ја поздрави значителната работа направена во областа на сајбер безбедноста и ги охрабри властите во Северна Македонија да ја усвојат одложената Национална стратегија за ИКТ. Комисијата, исто така, подвлече дека Северна Македонија треба да го усогласи своето законодавство со Кодексот за електронски комуникации на ЕУ, Директивата на ЕУ за намалување на трошоците за широкопојасен интернет и Директивата за безбедност на мрежи и информации (НИС).

Комисијата ги поздрави напорите направени во областа на вработувањето и политиките на пазарот на трудот изминатата година и постигнатиот напредок во спроведувањето на Младинската гаранција. Комисијата ја подвлече важноста од продолжување на овој пат, вклучително и преку зајакнување на трудовата инспекција, како и обезбедување доволно ресурси за активниот пазар на трудот и политиките за стручно образование и обука. Комисијата ја истакна потребата да се зголемат напорите за финализирање и усвојување на новиот закон за работни односи и го потврди развојот на трипартитниот социјален дијалог на национално ниво.

Комисијата ги поздрави напорите направени од Северна Македонија за обезбедување непречена реасоцијација на Хоризонт Европа и ги истакна добрите перформанси на земјата во рамките на Хоризонт 2020. Таа силно ги охрабри властите на Северна Македонија да го финализираат усвојувањето на Стратегијата за паметна специјализација до крајот на 2022 година.