Саміт ЄС-Україна: Прямуємо разом

12.10.2021

Під час 23 саміту ЄС-Україна, що відбувся сьогодні в Києві, Європейський Союз і Україна ще раз засвідчили своє потужне партнерство і прихильність зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, Голова Європейської Ради Шарль Мішель та Високий представник ЄС/Віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель представляли Європейський Союз на зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Європейський Союз та Україна зробили Спільну заяву, що засвідчила насиченість двостороннього порядку денного.

Президентка Урсула фон дер Ляєн заявила: “Європейський Союз надає першочергового значення своїм відносинам з Україною. Разом ми побудували особливе партнерство, засноване на взаємній солідарності та дружбі. Ми поділяємо прихильність посиленню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом. У багатьох сферах було досягнуто прогресу. Ми продовжимо співпрацювати над нереалізованими можливостями в рамках Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною. Така співпраця, разом зі збереженням одностайності щодо санкцій, показує, що прихильність ЄС Україні залишається непохитною”.

Високий представник ЄС/Віцепрезидент Європейської Комісії Жозеп Боррель додав: “ЄС — це найсильніший і найнадійніший стратегічний партнер України.  На сьогоднішньому Саміті ми ще раз підтверджуємо тривалу політичну підтримку ЄС суверенітету і територіальній цілісності України, а також політику невизнання незаконної анексії Криму. Євросоюз продовжить твердо підтримувати виконання Мінських домовленостей”.

Повний текст промови Президентки  Урсули фон дер Ляєн під час спільної пресконференції знаходиться за посиланням.

На полях Саміту Європейський Союз та Україна досягли прогресу у низці ключових секторів співпраці, підписавши три нові важливі угоди.

Підписання  важливої авіаційної угоди

Європейський Союз і Україна підписали всеохопну угоду щодо повітряного транспорту, відкриваючи шлях для “Спільного авіаційного простору” між ЄС та Україною, що ґрунтується на спільних високих стандартах у таких важливих сферах, як безпека авіації, стандарти безпеки та управління повітряним рухом. Угода сприятиме доступності ринку та надасть нові можливості як споживачам, так і авіалініям.

Україна стає все більш важливим авіаційним ринком для ЄС, адже у 2019 році країна стала 13-м за величиною ринком поза межами ЄС, налічуючи 9,8 мільйона пасажирів. Пасажирські та вантажні авіаперевезення між Україною та ЄС стабільно розвиваються протягом останніх років. Ця тенденція була перервана лише під час кризи COVID-19.

Підписана сьогодні угода має на меті поступово відкрити відповідні авіаційні ринки та інтегрувати Україну у ширший Європейський спільний авіаційний простір. Україна надалі гармонізуватиме своє законодавство з авіаційними правилами та стандартами ЄС у таких сферах, як авіаційна безпека, управління повітряним рухом, безпека, навколишнє середовище, економічне регулювання, забезпечення конкуренції, захист споживачів, а також щодо інших соціальних аспектів.

Очікується, що підписана сьогодні Угода запропонує нові можливості для авіаційної галузі, більше прямих сполучень та економічні переваги для обох сторін:

  • Усі авіакомпанії ЄС зможуть виконувати прямі рейси з будь-якої точки ЄС до будь-якого аеропорту в Україні, а українські авіакомпанії — навпаки;
  • Усі обмеження на польоти між Україною та ЄС будуть усунуті, а положення про відкриту та чесну конкуренцію гарантуватимуть  рівні умови.

Угода сприятиме розвитку міжлюдських контактів, а також розширенню комерційних можливостей і торгівлі між Євросоюзом та Україною. Також вона стане цінним інструментом у впровадженні Угоди про асоціацію між ЄС та Україною й, особливо, глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі.

Попри те, що перед формальним набуттям чинності Угоду мають ратифікувати обидві сторони, її почнуть застосовувати, починаючи з моменту сьогоднішнього підписання.

 

Приєднання України до програми «Горизонт Європа»

Саміт став нагодою для завершення приєднання України до ініціативи «Горизонт Європа» (Horizon Europe) – програми ЄС з досліджень та інновацій на 2021-2027 роки. Також Україна доєдналася до Програми з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (Euroatom Research and Training Programme) на 2021-2025 роки. Бюджети обох програм складають 95,5 млрд євро та 1,38 млрд євро відповідно. Відтепер українські дослідники та новатори матимуть можливість брати участь в обох програмах на тих самих умовах, що й організації з країн-членів Європейського Союзу. Така співпраця у науковій, дослідницькій та інноваційній сферах надалі зміцнюватиме зв’язок між Україною та Євросоюзом задля виконання спільних пріоритетів – зокрема, синхронного зеленого та цифрового переходів. Програма «Горизонт Європа» є одним з головних інструментів впровадження європейської стратегії з міжнародної співпраці – глобального підходу до співпраці у дослідницькій та інноваційній сферах. Програма відкрита для участі дослідників та новаторів з усього світу, які можуть об’єднатися з партнерами з ЄС для складання пропозицій.

 

Приєднання України до програми «Креативна Європа»

Окрім того, під час саміту було завершено долучення України до ініціативи «Креативна Європа» (Creative Europe) – програми ЄС з підтримки культурного та креативного секторів на період 2021-2027 років. Нова програма й надалі сприятиме розвитку культурного спадку, креативності, інтернаціоналізму, підвищенню рівня професіоналізму, розвитку інновацій та більшій конкурентоспроможності в креативному та культурному секторах. Відтепер українські організації, що працюють в культурній та креативній сферах, матимуть змогу взяти участь у флагманській програмі ЄС на тих самих умовах, що й організації з країн-членів ЄС. Бюджет програми складає 2,44 млрд євро.

 

Докладніше

Довідка про відносини між ЄС та Україною

Вебсайт Представництва ЄС в Україні

Вебсайт Групи підтримки України в Європейській Комісії

Міжнародні авіаційні відносини ЄС

 

***

EU-Ukraine Summit: Moving Forward Together

Today, at the 23rd EU-Ukraine Summit in Kyiv, the European Union and Ukraine reaffirmed their strong partnership and commitment to strengthening the political association and economic integration of Ukraine with the European Union.

European Commission President Ursula von der Leyen European Council, President Charles Michel and High Representative/Vice-President of the European Commission Josep Borrell represented the European Union alongside the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. The European Union and Ukraine agreed on a Joint Statement, demonstrating the richness of the bilateral agenda.

President Ursula von der Leyen said: “The European Union attaches the utmost importance to its relations with Ukraine. Together we have built a special partnership, based on mutual solidarity and friendship. We share a commitment to strengthening the political association and economic integration of Ukraine with the European Union and progress has been made in many areas. We will continue to work together on the untapped opportunities that the EU-Ukraine Association Agreement has to offer. This, alongside continued unity on sanctions, shows the EU's commitment to Ukraine – one that remains unwavering”.

High Representative/Vice-President Josep Borrell added: “The EU is Ukraine’s strongest and most reliable strategic partner. At today’s summit we also reconfirm the EU’s continued political support for its sovereignty and territorial integrity, as well as non-recognition policy of the illegal annexation of Crimea. The EU will continue to stand firm in its support the implementation of the Minsk agreements.”

Read the full remarks of President von der Leyen at the joint press conference here.

In the margins of the Summit, the European Union and Ukraine made progress in a number of key sectors of cooperation, with three new important agreements.

Signing of a milestone aviation agreement

The European Union and Ukraine signed a comprehensive air transport agreement, opening the way for a ‘Common Aviation Area’ between the EU and Ukraine, based on common high standards in important areas such as aviation safety, security and air traffic management. It will foster market access and offer new opportunities for consumers and airlines on both sides.

Ukraine is an increasingly important aviation market for the EU, since it was the 13th largest extra-EU market in 2019, with 9.8 million passengers. Air transport for passengers, as well as for cargo between Ukraine and the EU, has been growing steadily in recent years. This trend was only interrupted during the COVID crisis.

The agreement signed today aims to gradually open the respective aviation markets and integrate Ukraine into a wider European Common Aviation Area. Ukraine will further align its legislation with EU aviation rules and standards in areas such as aviation safety, air traffic management, security, the environment, economic regulation, competition, consumer protection and social aspects.

Today's Agreement is expected to offer new air transport opportunities, more direct connections and economic benefits to both sides:

  • All EU airlines will be able to operate direct flights from anywhere in the EU to any airport in Ukraine, and vice versa for Ukrainian airlines.
  • All limitations and restrictions on flights between Ukraine and the EU will be removed and the provisions on open and fair competition will guarantee a level playing field.

The Agreement will facilitate people-to-people contacts and expand commercial opportunities and trade between the EU and Ukraine. It will also be a valuable instrument in the implementation of the EU-Ukraine Association Agreement and, in particular, the Deep and Comprehensive Free Trade Area.

While the Agreement still needs to be ratified by both sides before formally entering into force, it will start to apply from today’s signature.

Association of Ukraine to Horizon Europe

The Summit also provided the opportunity to finalise the association of Ukraine to Horizon Europe, the EU research and innovation programme for 2021-2027, as well as the Euratom Research and Training Programme for 2021-2025. Ukrainian researchers and innovators can now participate in those two programmes, with a budget of €95.5 billion and €1.38 billion respectively, under the same conditions as entities from EU Member States. This cooperation in science, research and innovation further strengthens the alliance between the EU and Ukraine to deliver on common priorities, such as the twin green and digital transition. Horizon Europe is one of the main tools to implement Europe's strategy for international cooperation: Europe's global approach to cooperation in research and innovation. The programme is open to researchers and innovators from around the world, who can team up with EU partners in preparing proposals.

Association of Ukraine to Creative Europe

During the Summit, the association of Ukraine to Creative Europe, the EU programme to support the cultural and creative sectors for the period for 2021-2027, was also finalised. The new Creative Europe programme continues to support and promote cultural heritage, creativity, internationalisation, professionalisation, innovation and competitiveness of the cultural and creative sectors. Ukrainian cultural and creative organisations can now participate in Europe’s flagship €2.44 billion programme, under the same conditions as entities from EU Member States.

For More Information

EU-Ukraine relations factsheet

EU Delegation in Ukraine website

European Commission Support Group for Ukraine website

International aviation relations of the EU