แถลงการณ์เนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) โดยนายโจเซฟ บอเรลล์ ผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคง ในนามของสหภาพยุโรป 17 พฤษภาคม 2564

16.05.2021

มนุษย์ทุกคนมีอิสระเสรีและเสมอภาคกันในสิทธิและศักดิ์ศรีมาตั้งแต่กำเนิด เนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) สหภาพยุโรปขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในอันที่จะเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิง ชายรักชาย บุคคลผู้มีความรักร่วมสองเพศ บุคคลข้ามเพศ หรือผู้มีภาวะเพศกำกวม สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกับผู้อื่น

มนุษย์ทุกคนมีอิสระเสรีและเสมอภาคกันในสิทธิและศักดิ์ศรีมาตั้งแต่กำเนิด   เนื่องในวันสากลเพื่อยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT)  สหภาพยุโรปขอยืนยันความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในอันที่จะเคารพ  ปกป้อง   และส่งเสริมให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  ไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิง  ชายรักชาย บุคคลผู้มีความรักร่วมสองเพศ บุคคลข้ามเพศ หรือผู้มีภาวะเพศกำกวม  สามารถใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกับผู้อื่น

มีเพื่อนร่วมโลกของเราจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับความรุนแรง  การกีดกัน  และการเลือกปฏิบัติในแต่ละวัน เพียงเพราะเขามีหรือถูกมองว่ามีรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศลักษณ์ที่แตกต่าง    สหภาพยุโรปรู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า  การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกันโดยสมัครใจนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายใน 69 ประเทศ    และในประเทศทั้ง 69 นั้น  มี 11 ประเทศที่ลงโทษบุคคลผู้มีความรักในเพศเดียวกันด้วยการประหารชีวิต  

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ระดับความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTI นั้นเพิ่มสูงขึ้น    ทั้งที่เป็นความรุนแรงในครอบครัว  การแสดงออกด้วยคำพูดที่สร้างความเกลียดชัง (hate speech) ทั้งซึ่งๆ หน้าและทางอินเตอร์เน็ต   และรวมถึงอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังด้วย   ในยามที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศจำเป็นที่จะต้องเข้ารับบริการด้านสาธารณสุข   พวกเขามักต้องเผชิญกับการตีตราและการเลือกปฏิบัติอยู่เสมอ    ยิ่งไปกว่านั้น  การแพร่ระบาดใหญ่ครั้งนี้ยังส่งผลให้พื้นที่กิจกรรมสาธารณะสำหรับภาคประชาสังคมนั้นลดลง   ในขณะที่การจับกุมและการกักขังโดยพลการ การคุกคามทางกายภาพ  และบาดแผลทางจิตใจที่เกิดขึ้นแก่นักปกป้องสิทธิของกลุ่ม LGBTI กลับเพิ่มสูงขึ้น   เราไม่สามารถทำใจให้ยอมรับเรื่องแบบนี้ได้   ดังนั้น สหภาพยุโรปจึงขอเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างจริงจัง

ในทุกพื้นที่ทั่วโลก สหภาพยุโรปพยายามอย่างยิ่งที่จะป้องกันและประณามการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในทุกรูปแบบ  เช่น  ความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากการเกลียดกลัวพวกรักเพศเดียวกัน  การเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่าหนึ่งเพศ  และการเกลียดกลัวการข้ามเพศ  ในขณะเดียวกัน  เราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้อื่นในทุกแง่มุมของชีวิต       สิ่งสำคัญคือ  เราต้องพยายามกำจัดกฎหมาย  นโยบาย  และแนวปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศให้หมดไปจากโลก   ซึ่งรวมถึงการทำให้การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันโดยสมัครใจนั้นเป็นอาชญากรรมด้วย    แนวปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลให้บุคคลมีความหลากหลายทางเพศมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้อื่นมากในอันที่จะตกงาน และเผชิญกับการกีดกันทางสังคมรวมทั้งความยากจนสหภาพยุโรปจะยังคงพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกับผู้อื่น   ด้วยกรอบนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (พ.ศ. 2563-2567)  และยุทธศาสตร์เพื่อความเสมอภาคของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  พ.ศ. 2563-2568 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยสิทธิของ LGBTIQ ฉบับแรกของคณะกรรมาธิการยุโรป   เรามีส่วนผลักดันให้เกิดความเสมอภาคในทุกด้านของชีวิตทั้งภายในและภายนอกสหภาพยุโรป

ธีมของการเฉลิมฉลอง IDAHOT ในปีนี้คือ Together: Resisting, Support, Healing  หมายถึงการร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านอคติ  ช่วยเหลือดูแล  และเยียวยาหาทางออก  ในโอกาสนี้   สหภาพยุโรปจะยังคงเรียกร้องให้ยุติการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยสาเหตุที่มาจากรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของเขา   ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่เปราะบางของบุคคล LGBTI ในช่วงเวลาแห่งการซ่อมแซมความเสียหายจากโควิด-19   และเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความยุติธรรม  ครอบคลุม และยั่งยืนมากขึ้น   เราจะยังคงดำเนินบทบาทของเราอย่างไม่ย่นย่อผ่านการหารือแลกเปลี่ยนกับผู้แทนของประเทศพันธมิตร  และสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสามารถปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  และส่งเสริมให้พวกเขามีสิทธิมีเสียงอย่างเต็มที่และเสมอเหมือนกับผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมเคารพในความหลากหลายด้วย

การจะช่วยให้มนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากเป็นและรักใครก็ได้ที่เขาพึงใจจะรักนั้น  จักต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคนในโลก  ไม่เพียงแค่ในวันนี้  แต่ในทุกๆ วัน