ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စြဲဆိုထားေသာ အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ICJ ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူထံမွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

23.01.2020

ဂမ္ဘီယာႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၎လိုက္နာရမည့္ လူမ်ိဳးျပဳန္းတီးေစမႈ တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ စြဲဆိုထားသည့္အမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယာယီအစီအမံမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အတြက္ ၫႊန္ၾကားရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တရား႐ုံးေတာ္မွ ခ်မွတ္သည့္ အမိန႔္မ်ားအား ဥေရာပသမဂၢမွ ၾကားနာသိရွိခဲ့ရပါသည္။ ဂမ္ဘီယာသည္ အစၥလာမၼစ္ႏိုင္ငံမ်ား အဖြဲ႕အစည္း (OIC) ကိုယ္စား စြဲဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အမႈတြင္ပါဝင္ေသာ စြဲဆိုသူႏွင့္ စြဲဆိုခံရသူ၊ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ယခုတြင္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီသို႔တင္မည့္ တရား႐ုံးေတာ္မွ ခ်မွတ္ေသာ ယာယီအစီအမံမ်ားကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားအရ ယာယီအစီအမံမ်ားကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္မေနရ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ႏိုင္ငံ့ကိုယ္စားျပဳအစိုးရမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူေရးသည္ ပဓါနက်ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသ တစ္ခုအျဖစ္ အၿမဲတေစ သတ္မွတ္ထားသင့္ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္အခ်ိဳ႕မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ႀကီးမားေသာလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအားလုံး အကာအကြယ္ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဝင္ထြက္ သြားလာျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းမခံရေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးေတာ္ဘက္မွ အလားတူ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးျပဳေ ဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ယာယီအစီအမံမ်ားကိုလည္း ဥေရာပသမဂၢမွ မွတ္ယူၾကားနာခဲ့မိပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္သာမက ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡတို႔၏ အေၾကာင္းရင္းတို႔ကိုလည္း ေျပလည္ေစရန္ ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ သူတို႔မွ တာဝန္ခံယူေရးသည္ ဤျဖစ္ စဥ္အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေသာ အပိုင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၎တို႔ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ေဘးရန္ကင္းစြာ၊ ဂုဏ္သိ ကၡာရွိရွိႏွင့္ ေရရွည္တြင္အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ေစေရးအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

 

ဥေရာပသမဂၢအေနႏွင့္လည္း ICC ၏ ဆုံးျဖတ္စီရင္ပိုင္ခြင့္အတြင္း က်ေရာက္ေနေသာ စြဲဆိုထားသည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇဝတ္ခုံ႐ုံး၏ ဥပေဒအရာရွိ မွ ေဆာင္႐ြက္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအေပၚ မ်က္ေျခမျပတ္ နားစြင့္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ EU အေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားလုံးတြင္လည္း ၎ေဆာင္႐ြက္ဖြယ္ရွိေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဆက္သြယ္ရန္

 

စာနယ္ဇင္းမ်ားမွ ဆက္သြယ္လိုပါက:

 

Virginie BATTU-HENRIKSSON

Virginie BATTU-HENRIKSSON

ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးမူဝါဒဆိုင္ရာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ

+ 32 (0)470 18 24 05  

Xavier CIFRE QUATRESOLS

Xavier CIFRE QUATRESOLS

EEAS စာနယ္ဇင္း အရာရွိ

+32 2 297 35 82

+32 460 75 51 56

 

www.eeas.europa.eu

Source URL:

http://eueuropaeeas.fpfis.slb.ec.europa.eu:8084/headquarters/headquarters-homepage/73371/myan

mar-statement-spokesperson-icj-ruling-case-brought-gambia-against-myanmar_en

Xavier Cifre Quatresols
Press Officer for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)2 29 73582
+32 (0)460 75 51 56