Från vision till handling: EU:s globala strategi i praktiken – under de senaste tre åren och i framtiden

14.06.2019

Den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini har lagt fram den tredje lägesrapporten om genomförandet av EU:s globala strategi ”The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward”, som kommer att diskuteras av EU:s utrikes- och försvarsministrar vid utrikesrådet den 17 juni 2019 i Luxemburg. Rapporten tittar på de framsteg som gjorts de senaste tre åren, sedan den globala strategin lades fram i juni 2016. Man fokuserar på fem prioriterade områden – unionens säkerhet, motståndskraften hos stater och samhällen i öster och söder, en integrerad strategi för konflikter och kriser, samarbetsgrundade regionala ordningar samt global styrning under 2000-talet – och visar möjliga vägar framåt för de kommande åren.

Förord till rapporten om genomförandet av EU:s globala strategi av den höga representanten Federica Mogherini: ”Vi har aldrig sett den globala strategin som något teoretiskt. Den var alltid tänkt att fungera som en kompass för våra åtgärder – och det är just vad den har gjort. För tre år sedan beskrev vi världen som ”komplex och omtvistad”: Vi såg att vi måste göra Europa starkare och säkrare. Vi kände ett ansvar mot människorna i Europa och våra partner. Och vi insåg att vi bara utnyttjade en liten del av vår kollektiva potential.

Världen ser inte bättre ut i dag än den gjorde för tre år sedan. EU uppfattas dock i allt högre grad som en global referenspunkt. Det beror bland annat på att vi har gjort bruk av unionens outnyttjade potential – framför allt när det gäller säkerhet och försvar. Den här rapporten visar vilken resa vi har gjort de här åren. Den visar att vi har uppfyllt många av löftena i den globala strategin och att vi i vissa fall har uppnått ännu mer än vi hoppades. Den europeiska säkerhets- och försvarsunionen har tagit sina första steg. Medlemsstaterna investerar nu i gemensamma industri- och forskningsprojekt för att utveckla hela det spektrum av försvarskapacitet som vi behöver för vår gemensamma säkerhet. Våra internationella uppdrag har bättre befälsstrukturer och vi har åtagit oss att investera mer i våra civila insatser. Vi samarbetar mer än någonsin tidigare med våra partner – alltifrån FN:s fredsbevarare till Nato och alltifrån Afrikas fredsfrämjande insatser till Asean. Våra partner vet att Europas styrka inte bara är vår ”mjuka makt”.

Det finns även andra orsaker till att vi mer och mer fungerar som global referenspunkt. I tider då FN och själva tanken på regelbaserade globala styrelseformer ifrågasätts allt mer har vi investerat i multilateralism som aldrig tidigare. Vi har visat det genom att öka våra finansiella åtaganden till FN-systemet, t.ex. genom att rädda FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar från dess finansiella kris, stödja FN:s generalsekreterares reformagenda och arbeta för att bevara kärnteknikavtalet med Iran. Men det är inte det enda. Vi har alltid försökt skapa rätt multilaterala ramar för att lösa alla kriser som uppstår i världen. Det är nämligen enda sättet att hitta hållbara lösningar på vår tids problem. Vi har alltid använt vår samlande kraft för att främja lateralism och försöka föra berörda regionala och globala aktörer till förhandlingsbordet. Det är det som är tanken bakom Brysselkonferenserna om Syrien, den internationella kontaktgruppen för Venezuela, Libyenkvartetten och de regionala möten som vi anordnat om Afghanistan. Vi känner ett ansvar för att göra vår del, genom att samarbeta.

Detta gäller i vår egen region, t.ex. i Balkan där den positiva potentialen i vårt engagemang är enorm och utan motstycke. Det gäller också för resten av världen. Europeiska unionen har blivit en allt mer oumbärlig partner i strävan efter fred och säkerhet i hela världen.

Den globala strategin beskrev en vision för Europas plats i världen, men en viktig del var också att den förespråkade ytterligare samstämmighet i unionens yttre åtgärder. Vi hävdade att vi måste bli mer samordnade, inte bara som ett sätt att uppnå en allt fastare sammanslutning utan även för att göra våra insatser effektivare och mer kraftfulla. Under de här åren har vi gjort framsteg i samordningen av vår utvecklings- och säkerhetspolitik. Kopplingen mellan inre och yttre händelser har blivit omöjlig att förneka och politiken har utvecklats i enlighet med detta. Vi har utvecklat smartare finansiella instrument, såsom förvaltningsfonderna, och EU-länderna samverkar inom FN:s säkerhetsråd på ett sätt som verkade omöjligt för bara tre år sedan.

Den globala strategin har varit vår kollektiva kompass i dessa svåra tider. Strategin var resultatet av två års kollektiva diskussioner som fördes i både EU:s institutioner och medlemsstater och med civilsamhället och den akademiska världen. Under processen framträdde en ny enighet om vart vår unionen är på väg, om vad vi saknade och om vår färdriktning.

Framstegen har möjliggjorts av en stark kollektiv politisk vilja att gå vidare.Allt det som vi uppnått kan dock visa sig vara kortlivat om denna politiska vilja falnar i framtiden. Resultaten måste konsolideras och de nya vägar som öppnats måste undersökas vidare. Denna rapport belyser framgångar och brister och innehåller förslag på tänkbara framtida åtgärder.

Med den globala strategin har vi valt vägen mot ett starkare Europa. Det valet måste bekräftas varje dag i varje steg vi tar.”

- Federica Mogherini  Klicka för större bild och för att läsa rapporten:

 


Se även