Od vize k akci: globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna

14.06.2019

Vysoká představitelka / místopředsedkyně Federica Mogheriniová předložila třetí zprávu o provádění globální strategie Evropské unie, nazvanou „Globální strategie EU v praxi – bilance po třech letech a výhled do budoucna“, která bude projednána ministry zahraničí a obrany členských států EU v rámci Rady pro zahraniční věci dne 17. června 2019 v Lucemburku. Zpráva se ohlíží za pokrokem dosaženým za poslední tři roky, počínaje představením globální strategie v červnu 2016, v pěti prioritních oblastech – bezpečnost Unie, odolnost států a společností na východě a na jihu, integrovaný přístup ke konfliktům a krizím, kooperativní regionální uspořádání a globální správa a řízení pro 21. století – a navrhuje možná východiska pro další směřování v nadcházejících letech.

Úvodní slovo vysoké představitelky Federicy Mogheriniové ke zprávě o provádění globální strategie EU: „Globální strategie pro nás nikdy nebyla teoretickým úkolem. Od počátku byla koncipovaná tak, aby udávala směr naší činnosti – k čemuž po jejím představení také skutečně došlo. Před třemi lety jsme svět charakterizovali jako „složitý a zpochybňovaný“: viděli jsme potřebu učinit Evropu silnější a bezpečnější, cítili jsme zodpovědnost vůči evropským občanům a našim partnerům a došli jsme k závěru, že jsme využívali jen malou část našeho kolektivního potenciálu.

Dnes se svět nenachází v lepším stavu, než tomu bylo před třemi lety. Evropa je však stále více vnímána v celém světě jako vzor. Je tomu tak i proto, že jsme odhalili nevyužitý potenciál naší Unie – především v oblasti bezpečnosti a obrany. Tato zpráva popisuje cestu, kterou jsme za tyto roky společně urazili. Ukazuje, že jsme splnili řadu slibů vytyčených v globální strategii a že v některých případech jsme dosáhli dokonce ještě více, než jsme doufali. Evropská unie bezpečnosti a obrany zrealizovala první kroky. Členské státy investují do společných průmyslových a výzkumných projektů, čímž vytvářejí celé spektrum obranných schopností potřebných pro naši společnou bezpečnost. Naše mezinárodní mise mají lepší velitelské struktury a zavázali jsme se i k větším investicím do našeho civilního opatření. Více než kdy jindy spolupracujeme s našimi partnery – od mírových sil OSN po NATO, od mírových operací v Africe po ASEAN. Naši partneři vědí, že síla Evropy neleží jen v tzv. měkké síle.

To ovšem není jediným důvodem, proč se čím dál tím více stáváme globálním vzorem. V době, kdy se Organizace spojených národů a samotná myšlenka globální správy založené na pravidlech ocitly pod narůstajícím tlakem, jsme investovali do multilateralismu jako nikdy dříve. A to konkrétně prostřednictvím navýšení finančních závazků do systému OSN, například odvrácením finanční krize Agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům, podporou reformního programu generálního tajemníka OSN a snahou o zachování dohody o jaderném programu s Íránem. To ale není všechno. Vždy jsme usilovali o vytvoření toho správného mnohostranného rámce k řešení všech krizí tohoto světa; pouze to je cestou k nalezení udržitelných řešení problémů naší doby. Naše přirozená autorita vždy sloužila ve prospěch multilateralismu, když jsme usilovali o společná vyjednávání příslušných regionálních i globálních hráčů. Tyto myšlenky stály za bruselskou konferencí o Sýrii, Mezinárodní kontaktní skupinou pro Venezuelu, Kvartetem pro Libyi a realizovanými regionálními setkáními na téma Afghánistán. Jsme si vědomi, že jsme povinni plnit své závazky ve vzájemné spolupráci.

To platí pro náš vlastní region, zvláště však na Balkáně, kde pozitivní potenciál naší angažovanosti dosáhl míry, která nemá obdoby. Platí to nicméně i pro celý zbytek světa. Evropská unie ještě více upevnila své postavení nepostradatelného partnera, pokud jde o snahu o zajištění míru a bezpečnosti na celém světě.

Globální strategie nejen že stanovila vizi pro místo Evropy ve světě, ale také zásadně posílila soudržnost vnější činnosti Unie. Když jsme hájili potřebu být jednotnější, bylo tomu tak nejen proto, abychom dosáhli ještě užší Unie, ale především proto, že naše činnost tak bude efektivnější a důraznější. V těchto letech jsme dosáhli pokroku v synchronizaci našich rozvojových a bezpečnostních politik. Provázanost interních a externích akcí je neoddiskutovatelná a naše politiky se tomuto faktu přizpůsobily. Vypracovali jsme důmyslnější finanční nástroje, jako jsou svěřenské fondy, a členské státy EU spolupracují v rámci Rady bezpečnosti OSN způsobem, který se ještě před třemi lety jevil jako nemyslitelný.

Globální strategie byla naším společným vodítkem v celém tomto nelehkém období. Strategie byla výsledkem dvou let společné diskuse napříč orgány EU a členskými státy, do níž byla zapojena občanská společnost a vědecká obec. V rámci tohoto procesu vznikl nový konsensus na tom, co naše Unie potřebuje, čeho se nám nedostává, a jakým směrem je třeba se nyní ubírat.

Pokroku bylo dosaženo jen díky silné kolektivní politické vůli.Vše, čeho jsme dosáhli, by však nemuselo mít dlouhého trvání, pokud by tato politická vůle v budoucnu polevila. Je třeba upevňovat výsledky, stejně jako dále prozkoumávat již započaté cesty. Tato zpráva zdůrazňuje úspěchy i slabé stránky a navrhuje další možné budoucí činnosti.

S globální strategií jsme se rozhodli pro cestu k silnější Evropě. Každým dnem a na každém kroku této cesty bude třeba toto rozhodnutí potvrzovat.“

– Federica Mogheriniová  Kliknutím zvětšíte a zobrazíte celou zprávu:


Viz také