Konzularna zaštita za državljane EU

Šta podrazumeva ovo osnovno pravo državljana EU? 

Konzularna zaštita je pomoć koju zemlja pruža svojim državljanima koji žive ili putuju u inostranstvo ako im je potrebna pomoć. Obično se konzularna zaštita može obezbediti u slučaju: 

  • Potrebe za hitnim putnim ispravama.
  • Ozbiljne nesreće ili teške bolesti.
  • Pomoći i repatrijacije u hitnim slučajevima.
  • Žrtve zločina.
  • Hapšenja ili pritvora.
  • Smrti. 

Odgovornost za pružanje konzularne zaštite državljanima EU leži na zemljama članicama EU. 

Ipak, nema svaka zemlja članica EU ambasade ili konzulate u svakoj državi sveta. To znači da su neki državljani EU „bez predstavnika“, bez prisustva ambasade ili konzulata iz njihove zemlje članice, ili bez ambasade, konzulata ili počasnog konzula tamo koji bi efektivno bio u poziciji da pruži konzularnu zaštitu u datom slučaju. Dakle, šta se dešava ako im je potrebna pomoć? 

Građani EU „bez predstavnika“ imaju pravo da zatraže pomoć od ambasade ili konzulata bilo koje druge zemlje članice EU. Druga zemlja članica EU mora da pomogne državljanima EU „bez predstavnika“ pod istim uslovima kao i svojim državljanima. 

Ovo je jedno od osnovnih prava državljana EU. Ono daje spoljnu dimenziju konceptu državljanstva Unije i jača identitet Unije u trećim zemljama. Pravo je sadržano u članu 20(2)(c) i članu 23. Ugovora o funkcionisanju EU, i u članu 46, Povelje EU o osnovnim pravima. 

Ovo je posebno važno u slučaju konzularne krize. U kontekstu EU, konzularna kriza je kada su život, zdravlje ili bezbednost velikog broja državljana EU ugroženi ili u opasnosti. 

To može biti slučaj zbog prirodne katastrofe ili velike nesreće, ili zbog rastuće političke nestabilnosti.  

Kako EU omogućava njegovu primenu? 

Da bi omogućio upražnjavanje ovog prava, Savet je usvojio Direktivu 2015/637, „Direktivu o konzularnoj zaštiti“, u aprilu 2015.. Direktiva o konzularnoj zaštiti ima za cilj veću saradnju, koordinaciju i solidarnost između konzularnih organa. 

Na primer, Direktiva pojašnjava kada i kako državljani EU u inostranstvu imaju pravo da traže pomoć, za sebe i svoje porodice, od ambasada ili konzulata drugih zemalja članica EU. Takođe navodi kako zemlje članice EU treba da koordinišu svoju pomoć. 

Posebno, Direktiva u potpunosti prepoznaje i unapređuje ulogu EEAS-a i delegacija EU. Delegacije EU moraju blisko sarađivati i koordinisati sa ambasadama i konzulatima zemalja članica EU kako bi doprinele lokalnoj i kriznoj koordinaciji. 

Savet je takođe usvojio Direktivu o putnoj ispravi EU za hitne slučajeve u junu 2019. Ona utvrđuje dodatna pravila u odnosu na ona navedena u Direktivi o konzularnoj zaštiti, na primer omogućavanjem izdavanja modernizovane i bezbedne putne isprave EU za hitne slučajeve svakom državljaninu bez predstavnika čiji je pasoš ili putna isprava izgubljena, ukradena ili uništena, ili je na drugi način ne može dobiti u razumnom roku. Ova Direktiva je stupila na snagu, ali se još uvek ne primenjuje

Direktiva o konzularnoj zaštiti biće revidirana tokom 2022. 

Šta to znači u praksi? 

Želite da znate kako koordinacija i saradnja u konzularnim stvarima između zemalja članica EU i EU može uveliko uticati na život državljana EU? Evo tri primera. 

U smrtonosnim napadima u Šri Lanki na Uskrs 2019. godine poginulo je više od 250 osoba, a više od 500 je povređeno. 

Kao deo koordinisanog odgovora, EU i zemlje članice EU udružile su snage kako bi uspostavile EU Help Desk na aerodromu u Kolombu. Help Desk je pomogao državljanima EU u raznim pitanjima, kao što su putne isprave ili uputstva o dostupnosti povratnih letova. 

Domaćini Evropskog prvenstva u fudbalu UEFA (Euro 2020) bilo je 11 različitih zemalja, od kojih su tri (Azerbejdžan, Rusija i Velika Britanija) bile van EU, i to u vreme kada su ograničenja COVID-19 još uvek bila na snazi. 

Po potrebi, delegacije EU su se angažovale sa lokalnim vlastima u ime zemalja članica EU kako bi saznale detalje o merama COVID-19. 

Ovo je omogućilo bolje informisanje pristalica EU koji prisustvuju igrama u Bakuu, Glazgovu, Londonu ili Sankt Peterburgu. Takav angažman je takođe poslužio za izazivanje mogućih konzularnih zabrinutosti kao što su velika ograničenja mobilnosti za navijače iz EU, sprečavajući slučajeve u kojima bi konzularna pomoć mogla biti potrebna. 

Iznenadna ograničenja mobilnosti nakon izbijanja pandemije COVID-19, više od 600.000 državljana EU ostalo je zaglavljeno u inostranstvu početkom 2020. 

U jedinstvenoj vežbi, EU i njene zemlje članice EU udružile su snage da organizuju njihovu repatrijaciju. EEAS je imao ključnu ulogu u ovim naporima, podržavajući zemlje članice u njihovoj konzularnoj pomoći državljanima EU kroz mrežu konzularnih dopisnika u delegacijama EU. 

Za više informacija o repatrijaciji posetite ovu stranicu

Za nagradu za počasti za dobru administraciju dodeljenu EEAS-u i Komisiji za napore da vrate državljane EU kući, pogledajte ovde.  

Šta državljani EU mogu učiniti da pomognu? 

Građani EU mogu preduzeti jednostavne korake kako bi konzularna zaštita bila efikasnija: 

  • Prateći savete o putovanju koje je daje Ministarstvo spoljnih poslova njihove zemlje članice. 
  • Posetom veb stranice Delegacije EU za informacije o prisustvu zemalja članica EU u zemlji. 
  • Prijavom u svojoj ambasadi ili konzulatu i/ili preko namenskih platformi da bi ukazali na svoje prisustvo u inostranstvu. 

Šengenske vize

Visa 

Koje su kategorije šengenskih viza? 

Viza za kratkoročni boravak (tip „C“). Ova viza se izdaje za jednu, dve ili više poseta. Njen period važenja varira. Omogućava boravak koji ne prelazi tri meseca u bilo kom šestomesečnom periodu. 

Aerodromske tranzitne vize (tip „A“). Ova viza je potrebna za državljane određenih trećih zemalja koji lete u drugu treću zemlju, ali vrše usputno zaustavljanje ili transfer na aerodromu zemlje Šengena. Tokom ovog transfera ili zaustavljanja, dotična lica moraju da ostanu u međunarodnom tranzitnom području aerodroma bez ulaska na teritoriju date države Šengena. 

Gde mogu da se prijavim? 

Ako nameravate da putujete u jednu šengensku državu, konzulat te države mora da se reši vaš zahtev. 

Ako nameravate da putujete u više od jedne države Šengena, zahtev mora da reši konzulat glavne destinacije. Pod glavnom destinacijom se podrazumeva odredište na kome nameravate da provedete najduže vreme ili gde se ostvaruje glavna svrha vašeg nameravanog putovanja. 

Praktični primeri: 

Ako želite da putujete po šengenskim državama tri nedelje, dve nedelje u Nemačkoj i jednu u Francuskoj, treba da se prijavite za šengensku vizu u nemačkom konzulatu. 

Ako nije moguće definisati „glavnu destinaciju“ vašeg putovanja, treba da se prijavite za vizu u ambasadi/konzulatu zemlje Šengena u koju ćete prvo ući tokom vašeg putovanja. 

Sledeće države Šengena prikupljaju zahteve i izdaju vize u Prištini: 

Austrija, Francuska, Belgija, Holandija, Luksemburg, Lihtenštajn (preko ambasade Švajcarske), Danska, Island i Litvanija (preko ambasade Norveške), Estonija (preko Italijanske kancelarije za vizu), Finska, Švedska, Slovačka, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija (preko Ambasade Slovenije), Norveška, Slovenija i Švajcarska 

Ako vaša zemlja odredišta nije na gornjem spisku, pogledajte odeljak Kontakt podaci konzularnih predstavnika država Šengena. 

Gde mogu da putujem sa vizom izdatom od strane država Šengena? 

Vize za kratkoročni boravak izdate od sledećih država Šengena u kosovskim pasošima omogućavaju vam da putujete u sve države Šengena osim Španije, Slovačke i Grčke: 

Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Slovenija, Švedska i Švajcarska. 

Vize za kratkoročni boravak koje izdaju Španija, Slovačka i Grčka su teritorijalno ograničene na Španiju, Slovačku i Grčku. 

Možete se obratiti odredišnoj državi Šengena (pogledajte odeljak Kontakt detalji konzularnih predstavnika država Šengena) da biste dobili više informacija o procesu podnošenja zahteva za Šengen vizu. 

Koliko traje postupak donošenja odluke? 

U principu, odluku treba doneti u roku od 15 kalendarskih dana nakon što se zahtev smatra prihvatljivim. U pojedinačnom slučaju, rok se može produžiti do najviše 30 kalendarskih dana. 

Možete se obratiti odredišnoj državi Šengena (pogledajte odeljak Kontakt detalji konzularnih predstavnika država Šengena) da biste dobili više informacija o procesu izdavanja. 

Kako ću biti obavešten o odbijanju vize? 

Dostavlja se obaveštenje o odbijanju vize kao i razlozi na kojima je odluka zasnovana. Imate pravo žalbe na negativnu odluku u skladu sa domaćim zakonom države Šengena koja je odbila vaš zahtev. Data država Šengena mora da vam ukaže na poseban postupak za podnošenje žalbe. 

Ambasade zemalja članica Evropske unije i šengenskog prostora

Austrija 

Ambasada Austrije u Prištini: 
Ahmet Krasniqi 22, Dragodan I, 10000 Priština 
Tel: +381 38 24 9284 
Faks: +381 38 249 285 
E-pošta: pristina-ob@bmeia.gv.at
Zahteve za vizu za Austriju rešava Ambasada Švajcarske u Prištini. 

Belgija 

Belgijska kancelarija u Prištini: 
Kuvendi i Bujanit, 23 A, 10000 Priština, Kosovo 
Tel: + 383 38 518 918 
Faks: +383 38 518 338 
E-pošta: pristina@diplobel.fed.be
Konzularne usluge: Ponedeljak-petak: 09.00 - 12.00 i 14.00 – 16.00 

Imigracioni servis:
Chaussée d'Anvers 59B Antwerpsesteenweg, B-1000 Brisel, 
Tel: +32 (0) 2 793 80 00 
Faks: +32 (0) 2 274 66 91 
E-pošta: helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be

Republika Češka 

Ambasada Republike Češke se nalazi na sledećoj adresi: 
Ulica PERIŠA SAVELIKJ 3 
1000 Skoplje 
tel: +389 2 / 3109805, +389 2 / 3178945 
faks: +398 2 / 3178 380 
E-pošta: Skopje@embassy.mzv.cz

 Konzularno odeljenje ambasade Republike Češke (ovlašćeno da rešava konzularne slučajeve i vizna pitanja). 
tel: +389 2 / 3081200, +389 2 / 3081102 
E-pošta: Consulate_Skopje@mzv.cz
Website: https://www.mzv.cz/

Danska 

Konzulat Danske u Skoplju: 
Alkaloid A.D. Bul. A. Makedonski 12, 1000 Skoplje, BJRM. 
Tel: +389 2 310 4067 
Faks: +389 2 310 4064 
E-pošta: dan.cons@alkaloid.com.m
Radno vreme: Ponedeljak – petak 09.00 - 11.00 
Zahteve za vizu za Dansku rešava Ambasada Norveške u Prištini. 

Estonija 

Ambasada Estonije u Sofiji: 
26/30 Bacho Kiro, 1000 Sofija, Bugarska. 
Tel: +359 2 937 9900 
Fax: +359 2 937 9909 
E-pošta: Embassy.Sofia@mfa.ee
Zahteve za vizu za Estoniju obrađuje italijanska kancelarija za vize u Prištini. 

 

Finska 

Ambasada Finske na Kosovu: 
Ul. Perandori Justinian br. 111, Pejton, 10000 
Priština, Kosovo. 
Tel: +386 43 737 000 
Fax: +386 43 732 863 
E-pošta: sanomat.pri@formin.fi
Dozvole za boravak: info.pri@formin.fi

Zahteve za vizu za Finsku prima Kancelarija za vize u Prištini
Adresa: VFS Global, Ul. Pashko Vasa, br. 17 Pejton, 10000 Priština, Kosovo 
Veb-sajt: http://www.vfsglobal.com
E-pošta: info.finkosovo@vfshelpline.co
Pozivni centar: +381 38 412 712 / +381 38 412 812 
Radno vreme: Pon - pet 09.00 - 16.00. 

 

Francuska 

Ambasada Francuske u Prištini: 
Ismail Qemali 67, Dragodan, 10000 Priština, Kosovo. 
Tel: +381 38 224 588 00 
Faks: +381 38 22 45 88 01 
E-pošta: admin-etrangers.pristina-amba@diplomatie.gouv.fr
Radno vreme: Ponedeljak-petak: 09.00 – 17.30 
Zahteve za vizu za Francusku rešava Ambasada Švajcarske u Prištini. 

Nemačka 

Ambasada Nemačke na Kosovu: 
Ul. Azem Jashanica 17, Dragodan II, 10000 Priština, Kosovo. 
Tel: +381 38 254 577 
Fax: +381 38 254 536 
E-pošta: info@pris.diplo.de
Radno vreme i termin odeljenja za vize: Ponedeljak - petak: 09.00 - 12.00 

Grčka 

Grčka kancelarija za vezu u Prištini: 
Ismail Qemali 68 
Arberia/Dragodan II 10000 Priština, Kosovo 
Tel: +381 38 247 370-2/243 013 
Faks: +381 38 245 533 
E-pošta: grpristina@mfa.gr
Radno vreme: Od ponedeljka do petka 09:00 – 14:00 

Mađarska 

Ambasada Mađarske na Kosovu: 
24. maja br. 23, Dragodan, 10000 Priština, Kosovo. 
Tel: +381 38 247 763 
Faks: +381 38 247 764 
E-pošta: prs.missions@kum.hu 
Veb-sajt: http://www.mfa.gov.h
Konzularno predstavništvo: +381 38 248 004, consulate.prs@kum.hu
Radno vreme: Ponedeljak, sreda i četvrtak: 08.30 – 13.00 Uto: 13.00 – 16.00. 

Island 

Konzulat Islanda u Sofiji: 
Ul. Slavyanska br. 12, Sofija, Bugarska Konzul: g-đa Cvetelina Borislavova-Karaguiozofa 
Tel: + 359 (2) 939 9227 
E-pošta: Tzborislavova@bacb.bg

Italija 

Ambasada Italije u Prištini: 
Ul. Mujo Ulqinaku, 9 – Pejton, 10000 Priština 
Tel. +381 38 244 925 
E-pošta: segreteria.pristina@esteri.i
Odsek za vize:  visti.pristina@esteri.it

Letonija 

Ambasada Letonije u Ljubljani:
Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel: +386 1 43 41 620 
Faks: +386 1 43 41 622 
E-pošta: embassy.slovenia@mfa.gov.l
Zahteve za vizu za Letoniju rešava Ambasada Slovenije u Prištini. 

Litvanija 

Ambasada Litvanije u Sofiji: 
Ul. Alabin 38, 3. sprat, 1000 Sofija, Bugarska. 
Tel: +359 2 980 6104 
Fax: +359 2 980 6105 
E-pošta: amb.bg@urm.lt
Radno vreme: Ponedeljak-petak 09.00-18.00 (osim državnih praznika). Odsek za vize: Ponedeljak-petak: 10.00-12.00 

Malta 

Ambasada Malte u Beču: 
Opernring 5/1, A-1010, Beč, Austrija. 
Tel: +43 1 5865010 
Faks: +43 1 58650109 
E-pošta: maltaembassy.vienna@gov.m
Radno vreme: 10.00-12.00 i 14.00-16.00 (ponedeljak-petak). 

Holandija 

Ambasada Holandije u Prištini: 
Džemajl Beriša 12, Velanija, 10000 Priština, Kosovo. 
Tel: +381 38 516 101/516 102 
Faks: +381 38 516 103 
E-pošta: nl_kosovo@yahoo.co
Zahteve za vizu za Holandiju rešava Ambasada Belgije u Prištini. 

Norveška 

Ambasada Norveške u Prištini: 
Rr.Sejdiu Kryeziu nr. 6, 10000 Priština, Kosovo 
Tel: +381 38 232 111 00 
Faks: +381 38 232 111 22 
E-pošta: embpri@mfa.no/visa.prishtina@mfa.no 
Radno vreme: 09.00 – 16.00 (ponedeljak – petak). Pozivi za podnošenje zahteva za vizu primaju se od 14.00 do 15.00 časova (ponedeljak – četvrtak). 

Poljska 

Ambasada Poljske u Skoplju: 
Đuro Đaković 50, 1000 Skoplje, BJRM. 
Tel: +389 2 3112 647/+389 2 3133 057 
Faks: +389 2 3119 744 
E-pošta: skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada Poljske u Tirani:
Rruga e Durrësit 123, Tirana, Albanija 
Tel: + 355 4 45 100 20 
Faks: + 355 4 22 33 364 
E-pošta:
tirana.amb.sekretariat@msz.gov.p
Veb-sajt: www.tirana.polemb.net

Rumunija 

Kancelarija za vezu Rumunije na Kosovu: 
Azem Jashanica 25, Arberia/Dragodan, 10000 Priština, Kosovo 
Tel: +381 38 604 272 
Fax: +381 38 604 273 
E-pošta: rouoffice.kos@gmail.co
Radno vreme: Od ponedeljka do petka 09.00 - 12.00. 
Zahteve za vizu za Rumuniju rešava Ambasada Rumunije u Skoplju. 

 

Slovačka 

Slovačka kancelarija za vezu u Prištini: 
Metush Krasniqi 7, Arberia, 10000 Priština. 
Tel: +381 38 240 140 
Faks: +381 38 249 499 
E-pošta: branchemb.pristina@mzv.sk

Slovenija 

Ambasada Slovenije u Prištini: 
Ulica Anton Çetta 6, Priština, Kosovo. 
Tel: +381 38 246 255 / 224 112 
E-pošta: mpi@gov.si
Informacije o vizi: +381 38 246 255 od 08.00 do 13.00. 
Radno vreme: Ponedeljak-četvrtak: 08.00-14.00 

Španija 

Ambasada Španije u Skoplju: 
Ul. 27. marta, br. 7, 1000 Skoplje, Severna Makedonija 
Tel: +389 2 3231 002/+389 2 3215 411 
Faks: +389 2 3220 612 
Veb-sajt: www.maec.es/subwebs

Švedska 

Ambasada Švedske u Prištini: 
Ul. Perandori Justinijan 19, Pejton, 10000 Priština, Kosovo 
Tel: +381 38 245 795 
Fax: +381 38 245 791 
E-pošta: ambassaden.pristina@foreign.ministry.se

Ambasada Švedske u Skoplju: 
8. udarna brigada br. 2, 1000 Skoplje, BJRM 
Tel: +389 2 3297 880 / +389 2 3297 898 
Faks: +389 2 3112 065 
E-pošta: ambassaden.skopje@foreign.ministry.seambassaden.skopje-visum@foreign.ministry.se
Radno vreme: 08.00 – 16.30 (petak: 08.00 – 14.00), za vizne poslove: 09.00 – 11.00 (ponedeljak – četvrtak). 

Švajcarska 

Ambasada Švajcarske u Prištini: 
Adrian Krasniqi 11, 10060 Priština, Kosovo 
Tel: +381 38 248 088/089 
Tel: viza: + 381 (0)38 248 090 (14:00-16:00) 
Faks: +381 38 248 078 
E-pošta pri.vertretung@eda.admin.chpri.visa@eda.admin.ch
Radno vreme: 08.00 – 12.30, 13.30–16.30 (ponedeljak – četvrtak), 08.00-12.00 (petak). 
Preuzimanje pasoša: 15.30-16.30. Raspored termina: 13:30-15:30 (ponedeljak – četvrtak) 

 

Studijski programi

Erasmus+ 

Ljudi sa Kosova mogu imati koristi od brojnih šema u okviru programa Erazmus+, poznatog po promovisanju razmene studenata između evropskih zemalja. 

Međutim, Erazmus+ se ne tiče samo studenata, već uopšteno ima za cilj da unapredi veštine i mogućnost zapošljavanja, uključujući celoživotno učenje, kroz razmenu i saradnju između institucija. 

Erazmus+ je osmišljen tako da podrži zemlje koje žele da ispune potencijal evropskog ljudskog i društvenog kapitala. Postoje projekti koji se tiču ​​obrazovanja, obuke, omladinskog rada i po prvi put sporta. 

Više informacija o Erazmus+ može se naći na veb stranici Erasmus+ predstavništva na Kosovu.