ႏိုင္ငံေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ကမာၻသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္းဟူသည့္ သိသာ ထင္ရွားလွသည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပန္လည္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား ယင္းတို႔၏ ဒီမုိကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝမႈဟူသည့္ ခရီးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးရန္လည္း ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ခုိင္မာစြာ သံႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ သဘာဝအရ မိတ္ဖက္္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း - အာဆီယံ (Association of South-East Asian Nations - ASEAN) ကုိ ပုိမုိခုိင္မာ အားေကာင္းေစမည္။ 

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္သားအသြင္ေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ႏွင့္ လူမႈစီးပြားဆုိင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆီသို႔ ပထမေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကုိ စတင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ က်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးႀကီးလွသည့္ သမုိင္းမွတ္တုိင္တစ္ခုျဖစ္သလို၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ကုိလည္း လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အခုိင္မာဆံုး အမ်ားစုအျဖစ္ ေနရာရရန္ ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ အစိုးရျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ရာစုႏွစ္ဝက္မကေသာ ကာလတြင္ ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားသမၼတျဖစ္လာသကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းရာတြင္ မိတ္ဖက္တစ္ဦးအျဖစ္ဥေရာပသမဂၢ 

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ မိတ္ဖက္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ လွ်င္ျမန္စြာလည္း တုန႔္ျပန္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အေစာပိုင္းကတည္းက  ခုိင္မာ အားေကာင္းေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ရံုးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားအားလံုးကုိ လက္နက္တားဆီး ပိတ္ပင္မႈမ်ားမွလြဲ၍ ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ လက္နက္မွလြဲ၍ အားလံုးေပးမည္ "Everything But Arms" scheme ဟူေသာ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစားေပးမႈမ်ားအရ စားသံုးသူျပည္သူ သန္းေပါင္း ငါးရာရွိသည့္  ဥေရာပသမဂၢ၏ တစ္ခုထဲေသာ ေစ်းကြက္ကိုလည္း အေကာက္ခြန္ကင္းမဲ့စြာႏွင့္ ကန္႔သတ္မႈကင္းမဲ့စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ ရခဲ့သည္။  တန္းျပည့္ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးကုိလည္း ၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္မွာပင္ ေကာ္မရွင္မင္းႀကီး ေလးဦး၊ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဥေရာပ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္  ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီ တည္ေဆာက္မႈကို  ပံ့ပုိးေပးရန္ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ရွိေသာ ယႏၲရားနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကုိ ေပါင္းစည္းေပးခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑ကိုလည္း ထင္ဟပ္ ေစခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္  ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္  ႏိုင္ငံတကာ သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ရန္  အႀကီးမားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ကုိ ေစလႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ ကနဦး ပံ့ပုိးမႈ ယူရိုသန္း၁၅၀ျဖင့္ တုိးျမွင့္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ Multiannual Indicative Programme 2014-2020 (၂၀၁၄-၂၀၁၀ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း)ကုိ ခုႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြက္ ကနဦးပံ့ပုိးမႈ ယူရုိေငြ၆၆၈သန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈကို ျမွင့္တင္ရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း joint programming of development cooperation (ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပူးတြဲစီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း)တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ထဲက ပါဝင္လ်က္ ရွိၾကသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဥေရာပသမဂၢ၏ မဟာဗ်ဴဟာသစ္ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္  ႏိုဝင္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းအသစ္ကို EU strategy in support of Myanmar's reforms (ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးရန္ မဟာဗ်ဴဟာ)သစ္တစ္ရပ္ကို စတင္ျခင္းျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢမွ တုန္႔ျပန္မႈ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း၂၈ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အားလံုးသည္ ဤမဟာဗ်ဴဟာသစ္ကုိ ဥေရာပေကာင္စီ၏ Council Conclusions (နိဂံုးခ်ဳပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား)မွတဆင့္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ မဟာဗ်ဴဟာ - 

 • ထိေရာက္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ကူညီပံ့ပုိးျခင္းတုိ႔မွတဆင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကို အျပည့္အဝ ေလးစားလိုက္နာမႈျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ျဖစ္လာရန္ဟူေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ပံ့ပုိးရန္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိကုိ ျပန္လည္အတည္ျပဳသည္။ 
 • ေဒသႏၲရအစိုးရမ်ား၊ တရားစီရင္ေရးက႑၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔ ပါဝင္ေသာ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလံုးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမွင့္ေရးအတြက္ တံခါးဖြင့္ေပးသည္။ 
 • Joint Peace Fund ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရံပံုေငြမွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးရန္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိျပဳမႈကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳသည္။ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးရံပံုေငြသည္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာပံ့ပုိးမႈေပးရန္ ပံုေဖာ္ထားေသာ ရံပံုေငြျဖစ္သည္။ ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွ ပိုင္ဆုိင္ျခင္းတုိ႔ကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္ ဆယ္ဦးမွ ပူးတြဲၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရံပံုေငြသို႔ ထည့္ဝင္ထားၾကသည္။ 
 • ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေန၊ လူနည္းစုမ်ားအား ေလးစားမႈ၊ အမုန္းစကားႏွင့္ သည္းမခံျခင္းကို တုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္အတူ အလုပ္ လုပ္ရန္ ကမ္းလွမ္းသည္။ 
 • ရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ပါဝင္မႈရွိေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကူညီပံ့ပုိးမႈမွတဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ကူညီပံ့ပုိးရန္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိျပဳမႈကို ထပ္ေလာင္း ေဖာ္ျပသည္။ Multi-annual Indicative Programme (MIP) 2014-2020 (ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္း) ႏွင့္  joint programming ပူးတြဲစီမံကိန္း အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ဆုိင္ရာ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားမည္မွာ ကူညီပံ့ပုိးမႈေပးရန္ ယႏၲရားသစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္း အေျခခံ ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံ၏ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအျဖစ္ လူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကုိ ပိုမိုျမင့္မားေစရန္ႏွင့္ က႑အလိုက္ မူဝါဒမ်ားအား ေရးဆြဲရန္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ရုိက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 
 • ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကုိ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ ေရးဆြဲျခင္းအားျဖင့္ ဥေရာပစီးပြားေရးဆုိင္ရာ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ လံႈ႔ေဆာ္ေပးသြားရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ လူမႈစီးပြားတာဝန္သိမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း ျမွင့္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 
 • အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ျမႇင့္တင္သြားရန္၊ ေဒသတြင္း ေပါင္းစည္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ပုိမုိခုိင္မာအားေကာင္း လာေစရန္ သာမက ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔၏ မိတ္ဘက္ဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုပါ ျမႇင့္တင္သြားရန္ ရည္ရြယ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ အခန္းသစ္တစ္ရပ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး၊ ခုိင္မာအားေကာင္းေသာ မိတ္ဘက္ဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၏ အုတ္ျမစ္မ်ားကုိ ခ်ခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ စတင္ခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ဘက္လံုးမွ ႏွစ္စဥ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး၊ ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္တို႔မွ သဘာပတိအျဖစ္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဤပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေပၚတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အထူးအာရံုစုိက္မႈကို မီးေမာင္းထုိး ျပေနသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔သည္ က႑ေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ညွိႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီတို႔တြင္ အၿမဲ အဆိုတင္၊ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ 

၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈသည္ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ “အာဆီယံ - ဥေရာပသမဂၢ မိတ္ဘက္ဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းကုိ ပုိမုိခုိင္မာအားေကာင္းေစရန္ ဘန္ဒါစရီ ဘန္ဂါဝန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ ၂၀၁၃-၂၀၁၇”ကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရန္ဘက္သုိ႔ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ရေစခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွ အာရွ ပစိတ္ဖိတ္ေဒသအတြင္း ဥေရာပသမဂၢ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့သလို ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ “ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံ မဟာဗ်ဴဟာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိတ္ဘက္ဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း”ဟူသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပူးတြဲေၾကညာ စာတမ္းတြင္သာမက ေနာက္ဆက္တြဲ ဥေရာပေကာင္စီ  ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ပုိမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အာဆီယံေဒသတြင္းဖိုရမ္ (ASEAN Regional Forum-ARF) ညွိႏိႈင္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ အာရွ - ဥေရာပ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး (Asia-Europe Meeting - ASEM)သည္လည္း ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ASEM ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးကုိ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပပါမည္။ 

ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္သည္မွစ၍ သိသာထင္ရွားေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ၾကရၿပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစုိးရသစ္ တက္လာသည့္အခါတြင္လည္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားစြာကို ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ 

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢၾကား ကုန္သြယ္မႈသည္ အျခားေသာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားစြာထက္ လြန္စြာနိမ့္က်ခဲ့သည္မွာ ဥေရာပသမဂၢဘက္မွ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားေၾကာင့္သာမက Generalised Scheme of Preferences – GSP ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရး အားသာခ်က္မ်ား အစီအစဥ္ေအာက္မွ ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရး အားသာခ်က္မ်ားကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ကတိျပဳခဲ့သည္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢသည္ ဤေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ အေစာဆံုးေထာက္ခံခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ တစ္ဦး အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိ ရပ္ဆုိင္းခဲ့သလို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ လံုးဝဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ အဓမၼလုပ္အားခုိင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တုိးတက္မႈမ်ားအေပၚ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ႀကီးက်င္းပေသာ ညီလာခံမွ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရၿပီးသည့္ေနာက္ ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေသာ ျမန္မာထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစားေပးပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။  ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေယဘုယ် ကုန္သြယ္ေရး အားသာခ်က္ အစီအစဥ္ ေအာက္တြင္ လက္နက္မွလြဲ၍ အားလံုး (Everything But Arms - EBA) ဟူသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရၿပီး ကုမၸဏီမ်ားအား ဥေရာပသမဂၢေစ်းကြက္သုိ႔ လက္နက္ခဲယမ္းမွတပါး  အေကာက္ခြန္အခမဲ့ အတုိင္းအတာ ကန္႔သတ္မႈမရွိ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ပုိ၍မ်ားျပားလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပပို႔ကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဤအစီအစဥ္မွ ေပးအပ္လာေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ယူၿပီး ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကုိ အေရးႀကီးလွေသာ အေျခအေနျမွင့္တင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနၾက ပါသည္။ 

ဥေရာပ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ - ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္စည္မ်ား ကုန္သြယ္မႈသည္ ယူရိုေငြ ၁.၂ဘီလီယံ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ၃၈% (ယူ႐ို၈၈၆.၅သန္းမွ) တုိးလာျခင္းျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ၂၀၁၂ခုႏွစ္မွ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ၃၀၀% (ယူ႐ို၄၀၄သန္းမွ) တုိးတက္လာသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဥေရာပမွ တင္ပုိ႔သည့္ ကုန္စည္မ်ား၏ တန္ဖုိးသည္ ယူရို ၅၄၉သန္း ရွိခဲ့သည္။ ကုန္စည္မ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ ေလယာဥ္မ်ား၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ား၊ ေဆးဝါး ကုန္စည္မ်ား၊ မွန္ဘီလူးမ်ား၊ မ်က္မွန္မ်ားႏွင့္ အလွကုန္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဥေရာပသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ကုန္စည္မ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ယူရုိ၆၇၅သန္း ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၆၂%မွာ အဝတ္အထည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွတင္ပို႔ေသာ အျခားကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဆန္၊ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား၊ သစ္ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ပဲမ်ားပါဝင္သည္။ (၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရားဝင္စာရင္းမ်ားအရ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အားျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္တုိ႔ေနာက္တြင္ ဥေရာပသမဂၢ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စတုတၳအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူျဖစ္ၿပီး၊ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ၏ ၁၀% ရွိပါသည္။ 

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား၏ တစိတ္တေဒသအျဖစ္ အားလံုးအတြက္ အက်ဳိးစီးပြားအျဖစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရး ပံ့ပိုးေပးရန္ႏွင့္ ဥေရာပမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္လာသည့္အဆင့္ကုိ ပိုမုိတုိးျမွင့္ေစရန္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကုိ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ မတ္လမွ စတင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနၾကပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ အာဏာပုိင္မ်ား၊ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ ကတိျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသို႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑မွ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးမႈ အသက္ေသြးေၾကာသဖြယ္ အေရးပါပံုကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို စူးစမ္းရွာေဖြလိုသည့္ ဥေရာပကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆုိေနသလို၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ လူမႈစီးပြား တာဝန္သိမႈကိုလည္း အျမင့္မားဆံုးေသာ စံႏႈန္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထူးျခားမွတ္သားဖြယ္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးခင္မွ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားသည့္ အစုိးရသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစရန္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္မာေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ၎၏ မဟာဗ်ဴဟာကို အျမင္သစ္ျဖင့္ သံုးသပ္ထားပါသည္။ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဥေရာပေကာင္စီတို႔၏ joint communication ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၁ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ ၿပီး၊ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၂၀ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဥေရာပေကာင္စီ၏ Council Conclusions အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမုိခုိင္မာ အားေကာင္းေစရန္ ဥေရာပသမဂၢ၏ စိတ္ဝင္စားမႈအျပင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ပံ့ပုိးရန္ ကတိျပဳမႈကိုလည္း ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဥေရာပေကာင္စီ၏ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအပါအဝင္ က႑ေပါင္းစံု၌ ဥေရာပသမဂၢ၏ ကတိကဝတ္မ်ားကို ထပ္မံ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အကယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန႔္လွေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိ ေသာ့ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ အကာအကြယ္ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ထိန္းေက်ာင္းေရးဆုိင္ရာ မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမုိေကာင္းမြန္ လာေအာင္ ကူညီသြားမည္။ 

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆံုးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဥေရာပေကာ္မရွင္၏ ကုန္သြယ္ေရးဝဘ္ဆုိဒ္ website ဤေနရာတြင္ ေလ့လာၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။ 

ဖြ႔ံၿဖဳိး တုိးတက္ေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဥေရာပသမဂၢ ပံ့ပုိးကူညီမႈ စီမံကိန္း၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရည္ရႊယ္ခ်က္မွာ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္  ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပး႐ုံသာမက ပါဝင္မႈရွိၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ ၁၉၉၆ခုႏွစ္မွ စတင္ေပးေနခဲ့ၿပီး ထုိစဥ္က ပံ့ပုိးေပးမႈကုိ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ HIV/AIDS စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဌာေနသုိ႔ ျပန္မည့္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိသာ အဓိကထားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ပထမဆုံးႏုိင္ငံအထူးျပု ဥေရာပသမဂၢ ပ့ံပုိးကူညီမႈ မဟာဗ်ဴဟာကုိ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္ၾကာေသာ္အခါ နာဂစ္ဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္းအၿပီး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈသည္ အဓိကက်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑မ်ားတြင္ ပံ့ပုိးေပးရန္သာမက တုိ္င္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းရသူမ်ား (IDPs)မ်ားကို ကူညီ ပံ့ပိုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ပါ ထပ္ေဆာင္း ယူရုိေငြသန္း၁၅၀ကုိ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာမွာ Multi-annual Indicative Programme (MIP) ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၄ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ကာလ အတြက္ျဖစ္ၿပီး ယူရုိေငြ၆၆၈သန္းရွိေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိကအလွဴရွင္မ်ားထဲတြင္ တစ္ဦးျဖစ္လာပါသည္။ လက္ရွိ MIPအရ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို အစုိးရႏွင့္ အျခားေသာ အက်ိဳးသက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္မွသာ ေဖာ္ထုတ္ထားခဲ့ေသာ  ဦးစားေပးက႑ႀကီးေလးရပ္သို႔ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္ ပါသည္ -  

 •   ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရလုံၿခဳံေရး၊ (ယူ႐ုိ၂၄၁သန္း) - ျမန္မာႏုိင္ငံေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေရးကုိ ပံ့ပုိးကူညီရန္ဟူေသာ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အရ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရး အပါအဝင္ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္မွတဆင့္ ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။  
 • ပညာေရး (ယူ႐ုိ၂၄၁သန္း) - ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္္ေသာ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေစရန္  ပံ့ပုိးကူညီေပးမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 • အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး (ယူ႐ုိ၉၆သန္း) - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 
 • ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း (ယူ႐ုိ၁၀၃သန္း) - လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံ့ပုိးေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးရန္ ရည္ရႊယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဥေရာပသမဂၢ၏ ႏွစ္ႏုိင္ငံပံ့ပုိးမႈမ်ားႏွင့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ႏွင့္ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းမ်ားမွ ကူညီပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အက်ဳိးခံစားရပါသည္ - 

 • European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္္ရာ ဥေရာပ ယႏၲရား - ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ေပးရာတြင္ ပါဝင္ ကူညီေပးျခင္း။ 
 • Non-State Actors and Local Authorities programme (NSA-LA) အစုိးရ မဟုတ္ေသာ လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသႏၲရအစုိးရမ်ား အစီအစဥ္ - ေရရွည္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေရးက႑တြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ေဒသႏၲရအဆင့္ ပ့့ံပုိးကူညီမႈမ်ား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ကူညီေပးျခင္း။ 
 • Environment and Natural Resources including Energy Thematic Programme (ENRTP) စြမ္းရည္ဆုိင္ရာ စီမံကိန္းအပါအဝင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သယံဇာတမ်ား - ႏုိင္ငံမ်ားအား ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကုိ ရင္ဆုိင္ႏုိင္ေစရန္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကုိ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးေရး အဓိကထားသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ပိုမို ခုိင္မာအားေကာင္းေစျခင္း။ 
 • Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပံ့ပုိးကူညီေပးသည့္ ယႏၲရား - ပဋိပကၡမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္၊ ပဋိပကၡလြန္ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မွ  ေစာစီးစြာ ေရွးဦးျပန္လည္ထူေထာင္မႈကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ေရတုိပံ့ပုိးကူညီမႈႏွင့္ ေရရွည္ပံ့ပုိးကူညီမႈ ေပးအပ္ျခင္း။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ SWITCH Asia သို႔မဟုတ္ or Aid to Uprooted People ကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသတြင္းစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လည္း အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း ပံ့ပိုးကူညီ ေနပါသည္။ ဥပမာေပးရလွ်င္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥေရာပ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္မွ ယင္းတုိ႔၏ ဥေရာပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ကို ပိုမုိခုိင္မာ အားေကာင္း ေစရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ လူမႈစီးပြားတာဝန္သိမႈ အပါအဝင္ ေကာင္းမြန္ သည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ အေလ့အထမ်ားဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ မွ်ေဝရန္ ရည္ရြယ္ပါ  သည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ရံပံုေငြ ပံ့ပိုး ေပးသည့္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းမွတဆင့္ ကုန္သြယ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ကုန္သြယ္ေရး ပုိမုိအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ ေစေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ျမႇင့္တင္ေရး၊ ျပည္ပပို႔ကုန္ အရည္အေသြး စီမံခန႔္ခြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ စားသံုးသူႏွင့္ သံုးစြဲသူ၏ အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည္တုိ႔အပါအဝင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားအျပားအား နည္းပညာ ဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ားကို ပံ့ပုိးေပးခဲ့ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ပင္မတန္ဖုိးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အရပ္သား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး သုိ႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈဟူေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အားလံုးကို ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ေလးစားမႈရွိေစရန္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ယင္း၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စတင္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သတင္း မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္းဖြဲ႔စည္းခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးျခင္း စသည့္ က႑ေပါင္း မ်ားစြာတို႔တြင္ သိသာထင္ရွားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို ရထားပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ဤတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ထုိ႔ထက္ပို၍ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား ကူညီ ပ့ံပုိးေပးရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားပါသည္။ 

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ စတင္သည့္အခါတြင္  ႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ စုိးရိမ္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပြင့္လင္း လြတ္လပ္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးသည့္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ပံုမွန္ က်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ EU-Myanmar Human Rights Dialogue ဥေရာပသမဂၢ-ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ၿပီး၊ ဥေရာပသမဂၢဘက္မွ ပူးတြဲ သဘာပတိအျဖစ္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပ သမဂၢအထူးကုိယ္စားလွယ္ စတားဗရို႕စ္ လမ္ဘရီးနီဒီစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီပံ့ပုိးေပးမႈသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အလုပ္၏ အဓိကက်ေသာ အျခား အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအား တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သလို၊ အစိုးရကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစရန္ ကူညီေပးသကဲ့သို႔ ေဘးဖယ္ၾကဥ္ခံထား ရသည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ အသံကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၾကားရေစရန္ ေသခ်ာစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံရံုးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္၊ ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားကုိ နားေထာင္ရန္ႏွင့္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြရန္ ယင္းတုိ႔ႏွင့္ ပံုမွန္ေတြ႔ဆံုပါသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ ဥေရာပသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ ျမန္မာ ဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆုိထားၿပီး အင္တာနက္တြင္ here  ဤေနရာတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥေရာပယႏၲရားမွတဆင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ရပ္ရြာလူထု လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို စြမ္းပကား ျမွင့္တင္ေပးသကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ အရပ္သား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္၊   ကာကြယ္ေပးရာတြင္ ယင္းတုိ႔၏ အလုပ္မ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးသည္မွာ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ် ေနထုိင္သူအုပ္စုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈျဖင့္ ထိခိုက္ နစ္နာလြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ားအား အထူးရည္ရြယ္ပါသည္။  

လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ပံ့ ေပးမႈဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ

ဥေရာပသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၏ အထိခုိက္လြယ္ဆံုးေသာ နစ္နာသူမ်ားကို ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသား၊ လူမ်ဳိး၊ ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ က်ားမ၊ အသက္အရြယ္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတုိ႔ကုိ ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပဲ ကူညီပ့ံပုိးေပးရန္ ေဖၚေဆာင္ထားပါသည္။ ဘက္မလိုက္ပဲ ၾကားေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ား အေပၚမဟုတ္၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံပါသည္။ 

ကမာၻ႔မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ဥေရာပေကာ္မရွင္သည္ ထုိသုိ႔ေသာ ကူညီ ပံ့ပုိးမႈမ်ားကုိ ဥေရာပေကာ္မရွင္မင္းႀကီး ခရစ္စတို႔စ္ စတိုင္လီယားႏုိက္ဒ္စ္မွ ဦးေဆာင္ေသာ Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) ဥေရာပ အရပ္သားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈအတြက္ ဦးစီးဌာနမွတဆင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ECHO၏ ရံပံုေငြမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား၊ INGOမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ၊ လျခမ္းနီလႈပ္ရွားမႈမွတဆင့္ ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားစြာ၌ ပဋိပကၡသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ျဖစ္ေနခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ အၿမဲတေစ မလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈတုိ႔ကုိ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ႏွင့္ မူဆလင္ လူထုမ်ားအၾကား အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္  ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း တစ္သိန္းေလးေသာင္းခန႔္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေနရၿပီး၊ အမ်ားစုမွာ မူဆလင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လူေပါင္း ႏွစ္သိန္းေက်ာ္သည္  ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ား (IDPs) အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကၿပီး လူေပါင္းတစ္သန္းခန႔္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးေနသည္ဟု UNHCR အဖြဲ႔မွ ခန႔္မွန္းထားပါသည္။ 

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၁၉၉၄ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ပဋိပကၡေဒသမ်ားအတြက္ တုန႔္ျပန္ပံ့ပုိးမႈအျဖစ္ ေပးအပ္သည့္ ယူ႐ုိ ၁၁၃သန္း၊ ထုိအထဲတြင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသအတြင္း နာဂစ္ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းေနာက္ပုိင္း ပံ့ပုိးမႈေပးေငြ ယူရို ၃၉သန္းႏွင့္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဂီရိဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းအၿပီး ပံ့ပုိးမႈ ယူရုိ ၁၀သန္းတို႔အျပင္ (ဥေရာပသမဂၢ အရပ္သား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ယႏၲရားကိုလည္း  အသက္သြင္းခဲ့သည့္) ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေရႀကီးမႈမ်ားႏွင့္ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေနာက္ပုိင္း ယူရို ၃.၅သန္း၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ခံႏုိင္ရည္စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ရန္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ တုန႔္ျပန္ပံ့ပိုးမႈအျဖစ္ ယူရို ၈၅သန္းတုိ႔ျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈအျဖစ္ ယူရို ၂၁၈သန္း ပံ့ပုိးေပးထားပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ယူ႐ို ၁၃.၆သန္းကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ထုိင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ယူရို ၁.၃သန္း ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း "Children of Peace" ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ကေလးမ်ား စီမံကိန္း ႏွစ္ခုသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ပညာေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေပးထားပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ဤရံပံုေငြသည္ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ အေလးထားသြားမည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မႈကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေသာ အားျဖင့္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ထိခုိက္ဆံုးရံႈးႏုိင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ရံပံုေငြ ပံ့ပုိးေပးေနခဲ့ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ DIPECHO (Disaster Preparedness ECHO)  သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈ စီမံကိန္းမွတဆင့္ ပံ့ပိုးေပးေနပါသည္။ ထိုစီမံကိန္းကုိ ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ခံရႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ ေဒသခံ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား ပိုမုိေကာင္းမြန္စြာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ရန္ႏွင့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ၎တို႔ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ ထိုစီမံကိန္းကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစ၍ ယူ႐ို၆.၆သန္းကို ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈခံရေလ့သည့္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပငလ်င္ဒဏ္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခရွိေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ပံ့ပုိးေပးေနခဲ့ပါရာတြင္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြင္း ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမႈကို အေလးေပးေသာ၊ ၿမို႕ႀကီးမ်ားတြင္ ငလ်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ပိုအေလးထား ေဆာင္ရြက္သည့္ INGOs အမ်ားပါဝင္ေသာ ယာယီ ေပါင္းစည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ ေပးထားေသာ ယူ႐ို ၁.၇သန္းလည္း ပါဝင္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ECHO စီမံကိန္းမ်ားကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ECHOလုပ္ငန္းခြင္႐ံုးႏွင့္ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕ရွိ ECHO ေဒသဆိုင္ရာ႐ံုးမွ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေနပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရိွ ECHO လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ပါ link သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။