ဗီဇာ

ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဗီဇာ - ရွန္းဂန္ဆုိသည္မွာ ျပည္ဝင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ လူဇင္ဘတ္ႏိုင္ငံအတြင္း  ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕၏ နာမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ဥေရာပ ႏိုင္ငံ၂၆ႏိုင္ငံသည္ ရွန္းဂန္ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ၿပီး တူညီေသာ ဗီဇာမူဝါဒကို က်င့္သံုးေနပါသည္။ ရွန္းဂန္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ  ေအာက္ပါ ဥေရာပ သမဂၢဝင္ႏိုင္ငံမ်ား - ၾသစထီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ အက္စတုိးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အီတလီ၊ လတ္ဗီးယား၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ လူဇင္ဘတ္၊ ေမာ္လတာ၊ နယ္သာလန္၊ ပုိလန္၊ ေပၚတူဂီ၊ ဆလုိဗက္ကီးယား၊ ဆလိုေဗးနီးယား၊ စပိန္ႏွင့္ ဆြီဒင္တို႔ အျပင္ အျခားေသာ ဥေရာပသမဂၢဝင္ မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ အိုက္စလန္၊ လက္ခ်န္စတိုင္း၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။  

နယ္စပ္ စစ္ေဆးမႈ မရွိျခင္း - ရွန္းဂန္နယ္ေျမေဒသအတြင္း ရွန္းဂန္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နယ္စပ္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးမႈ လံုးဝ မရွိပါ။ ရွန္းဂန္ဗီဇာကုိင္ေဆာင္ထားသူတစ္ဦးသည္  ထုိစနစ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ ၂၆ႏိုင္ငံလံုးအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာခြင့္ ရွိၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းအတြက္ သီးျခားဗီဇာ ရယူရန္ မလိုေပ။  

အကယ္၍ ရွန္းဂန္မဟုတ္ေသာ ဥေရာပသမဂၢဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား (ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဆုိက္ပရပ္စ္၊ အုိင္ယာလန္၊ ႐ိုေမးနီးယား သုိ႔မဟုတ္ ယူေက)သို႔ သြားေရာက္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံ၏ သံ႐ံုးကို ဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။  

၂။ ရွန္းဂန္ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဗီဇာလုိပါသလား။  

ရွန္းဂန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရရန္ ဗီဇာလိုအပ္ျခင္း ရွိမရွိ သိလိုပါက ဥေရာပသမဂၢ ျပည္ထဲေရးဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ံုး ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ here ဤေနရာတြင္ ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ရွန္းဂန္နယ္ေျမ၏ ျပည္ပနယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သည့္အခါတြင္ သက္တမ္းရွိ ဗီဇာတစ္ခု လက္ထဲတြင္ရွိရပါမည္။  

၃။ ရွန္းဂန္ဗီဇာအမ်ဳိးအစား သံုးမ်ဳိး  

 • ကာလတိုဗီဇာ (C အမ်ဳိးအစား) - တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ သုိ႔မဟုတ္ အႀကိမ္မ်ားစြာ သြားေရာက္ရန္ ထုတ္ေပးသည္။ ဗီဇာသက္တမ္းကာလသည္ ကြဲျပား ျခားနားတတ္သည္။ ေျခာက္လဟူေသာ ကာလအတြင္း သံုးလထက္ မေက်ာ္ေသာ ေနထိုင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးသည္။ 

 • တစ္ေထာက္နားဗီဇာ (Bအမ်ဳိးအစား) - တတိယႏိုင္ငံသုိ႔ သြားလာသည့္ ခရီးစဥ္ တြင္ ရွန္းဂန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံထက္ပုိ၍ နယ္နိမိတ္မ်ားအား ျဖတ္သန္း သြားမည့္ သူမ်ားသို႔ ထုတ္ေပးသည့္ ဗီဇာျဖစ္သည္။ ဤဗီဇာကုိ တစ္ႀကိမ္၊ ႏွစ္ႀကိမ္ သို႔မဟုတ္ ထုိသုိ႔ေသာ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ သံုး၊ ေလးႀကိမ္ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ ခြင့္ျပဳေပးၿပီး၊ တစ္ႀကိမ္တြင္ ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ ကာလသည္ ငါးရက္ မေက်ာ္ရေပ။  

 •   ေလဆိပ္တစ္ေထာက္နားဗီဇာ (A အမ်ဳိးအစား) - အခ်ဳိ႕ေသာ တတိယႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ အျခားတတိယႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေလယာဥ္ျဖင့္ သြားေသာအခါ ရွန္းဂန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ၏ ေလဆိပ္တြင္ ေခတၱ တစ္ေထာက္နား၊ ျဖတ္သန္းရသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္။  

ဥေရာပသမဂၢဝင္ မဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္လည္း တူညီေသာ ဗီဇာ အမ်ဳိးအစားမ်ား အသံုးျပဳၾကသည္။

၄။ ရွန္းဂန္ဗီဇာကုိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရႏုိင္ပါသနည္း။  

သင့္ေဒသအတြင္းရွိ မည္သည့္ ရွန္းဂန္နယ္ေျမတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ သံ႐ံုးတြင္မဆို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဥေရာပတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထက္ပို၍ သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားပါက အခ်ိန္အမ်ားဆံုးေနမည့္ သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံ၏ သံ႐ံုးကုိ ဆက္သြယ္ရပါမည္။ မေသခ်ာပါက ပထမဆံုး ဆုိက္ေရာက္မည့္ ႏုိင္ငံ၏ သံ႐ံုးတြင္ ရွန္းဂန္ ဗီဇာကုိ ေလွ်ာက္ထားသင့္ပါသည္။  

၅။ ရွန္းဂန္ဗီဇာကုိ မည္သို႔ ေလွ်ာက္ရမည္နည္း။  

ရွန္းဂန္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္း၏ စာရင္းအျပည့္အစံုကို here ဤေနရာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

အထူးသျဖင့္ လိုအပ္သည္မွာ - 

 • အနည္းဆံုး စာမ်က္ႏွာလြတ္ ႏွစ္မ်က္ႏွာႏွင့္ သက္တမ္းရွိ ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ တစ္ေစာင္ႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ရက္သည္ ရွန္းဂန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာရန္ စီစဥ္ထားေသာရက္ေနာက္ပိုင္း သံုးလထက္ မနည္းေစရ။  
 • visa application form ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသည့္ ပံုစံကုိ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ၿပီး လက္မွတ္ ေရးထုိးရပါမည္။  
 • conform to ICAO standards ICAO စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ မၾကာေသးခင္က ႐ုိက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု၊ 
 • မိမိသြားလာရမည့္ ခရီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ တည္းခုိေရးႏွင့္ သြားေရာက္ေနထုိင္ မည့္ကာလအတြင္း မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ကုန္က်စရိတ္ က်ခံသြားမည္ ဟူေသာ အေထာက္အထား အမ်ဳိးစံု။   
 • အေရးေပၚ ေဆးဝါးကုသေရး၊ ေဆး႐ံုတင္ေရးႏွင့္ (ေသဆံုးခဲ့ပါက)မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ ခရီးသြား က်န္းမာေရး အာမခံ တစ္ေစာင္။ အနည္းဆံုး အာမခံကာကြယ္ေပးမႈသည္ ယူ႐ို ၃၀၀၀၀ ျဖစ္ရပါမည္။  

၆။ မည္မွ် ကုန္က်ပါသနည္း။  

ပံုမွန္ ကာလတိုဗီဇာတစ္ခု၏ ဗီဇာေၾကးသည္ ယူ႐ုိ ၆၀ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤဗီဇာေၾကးကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရွိပါသည္။ EU ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္ျဖစ္ေသာ တတိယႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ကုိ က်င့္သံုးေသာေၾကာင့္ ဗီဇာေၾကး ေပးရန္ လံုးဝ မလုိပါ။ အသက္ ၆ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပညာေရးခရီး သုိ႔မဟုတ္ ပညာေရးေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ခရီးထြက္ေသာ၊ ခရီးထြက္ေသာ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အတူလိုက္ပါေပးသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ သိပၸံနည္းက် သုေတသနကို အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေနသူ သုေတသန ပညာရွင္မ်ားအတြက္ ဗီဇာခမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါသည္ (အႀကံျပဳခ်က္၂၀၀၅/၇၆၁/EC)။ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဦးတည္ႏိုင္ငံ၏ သံ႐ံုးတြင္ ယခုထက္ပုိ၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အီးယူအဖြဲ႔ဝင္ သံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရးရာ အဖြဲ႔မ်ား၏ စာရင္းကုိ here ဤေနရာတြင္ ရႏုိင္ပါသည္။  

မၾကာခဏ ေမးျမန္းတတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖမ်ားကိုလည္း here ဤေနရာတြင္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးမ်ားႏွင့္ သံတမန္ အဖြဲ႔မ်ား

ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသံ႐ံုး၊ 

H.E. Mr. Jaroslav DOLECEK  သံအမတ္ႀကီး ယာ႐ိုဆလာ့ဗ္ ဒိုလက္ဆက္ခ္   

လိပ္စာ - ၁၀၉/B၂ ႏွင့္ ေအာင္ေတာ္မူလမ္းသြယ္၊ သံလြင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 505019, 012306174, 012306175 

အီးေမလ္း - yangon@embassy.mzv.cz

http://www.mzv.cz/yangon/en/index.html

ဒိန္းမတ္သံ႐ံုး 

H.E. Mr Peter Lysholt HANSEN သံအမတ္ႀကီး ပီတာ လီေရွာ့တ္လ္ ဟန္ဆန္၊ 

လိပ္စာ။ အမွတ္ ၃၊ ျပည္လမ္း၊ ေျခာက္မုိင္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။ 

ဖုန္း - +95 (1) 538 700 

http://myanmar.um.dk/ 

ျပင္သစ္သံ႐ံုး 

H.E. Mr. Olivier RICHARD သံအမတ္ႀကီး အိုလီဗီေယး ရီရွား   

လိပ္စာ - အမွတ္ ၁၀၂၊ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 212178, 212523 

http://www.ambafrance-mm.org/

ဂ်ာမနီသံ႐ံုး 

H.E. Mr Christian-Ludwig WEBER LORTSCH သံအမတ္ႀကီး ခရစ္ဆီယန္ လုဒ္ဗစ္ရွ္ ရွန္-လဗစ္ ဗီဗာ ေလာ့ရွ္ 

လိပ္စာ - အမွတ္ ၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတုိက္လမ္း၊ ဗဟန္္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 548951-3 

http://www.rangun.diplo.de/

အီတလီသံ႐ံုး 

H.E. Pier Giorgio ALIBERTI သံအမတ္ႀကီး ပီယဲ  ေဂ်ာ္ဂ်ုိ  အာလီဘယ္တီ   

လိပ္စာ - အမွတ္ ၃၊ အင္းယားၿမိဳင္လမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 527100-1, 525375 

http://www.ambyangon.esteri.it/

ယူႏုိက္တက္ ကင္းဒမ္းသံ႐ံုး 

H.E. Andrew PATRICK သံအမတ္ႀကီး အန္ဒ႐ူး ပက္ထရစ္ 

လိပ္စာ - အမွတ္ ၈၀၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 256918, 370863/4/5/7 

https://www.gov.uk/

နယ္သာလန္သံ႐ံုး 

H.E. Wouter JURGENS သံအမတ္ႀကီး ေဗာက္တာ ယာယြန္႔စ္ 

လိပ္စာ - အမွတ္ ၄၃/C၊ အင္းယားၿမိဳင္လမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 230 6046-9 

အီးေမးလ္ - info@netherlandsmissionyangon.nl 

http://myanmar.nlembassy.org/

စပိန္သံ႐ံုး 

Charge d'affaires Mr Alberto CEREZO  သံ႐ံုးတာဝန္ခံ အာဘယ္တို ေဆေရဇုိ 

လိပ္စာ - လွည္းတန္းစင္တာ၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ လွည္းတန္းလမ္းေထာင့္၊ ဆဌမထပ္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 

ဖုန္း - Embassy: +66 2-661.82.84-6 

http://www.exteriores.gob.es/

ဖင္လန္သံကိုယ္စားလွယ္္အဖြဲ႔ 

Charge d'affaires Mr Jarmo KUUTTILA 

သံတမန္အဖြဲ႔ သံ႐ံုးတာဝန္ခံ ယာမို ကူးတီးလာ 

လိပ္စာ - ေနာ့္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ားအေဆာက္အအံု၊ အမွတ္ ၃၊ ျပည္လမ္း၊ ေျခာက္မုိင္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 9 250 271 391 

http://www.finland.or.th/

ပုိလန္သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ 

Charge d'affaires Mr Miroslaw ZASADA 

သံ႐ံုးတာဝန္ခံ မီ႐ုိဆလာ့ဗ္ ဇာဆားဒါ 

လိပ္စာ - အမွတ္ ၃၄၀၊ ျပည္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - 95 (0) 230 6235 

ဆြီဒင္သံ႐ံုးဌာနခြဲ၊ ရန္ကုန္ 

Head of Office Mr Johan HALLENBORG ဌာနအႀကီးအကဲ ယုိဟန္း ဟာလန္ေဘာ့ယ္ 

လိပ္စာ - ေနာ့္ဒစ္ႏိုင္ငံမ်ား အေဆာက္အအံု၊ အမွတ္ ၃၊ ျပည္လမ္း၊ ေျခာက္မုိင္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမို႕။ 

ဖုန္း - +95 (0) 1 513 459 

http://www.swedenabroad.com/

 

ေကာင္စစ္ဝန္ဆုိင္ရာ အေရးေပၚကိစၥမ်ားရွိပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သံ႐ံုးမရွိေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ အစီအစဥ္အတုိင္း ဥေရာပသမဂၢ သံ႐ံုး ေလး႐ံုးထဲမွ တစ္႐ံုး႐ံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ - 

 • ျပင္သစ္သံ႐ံုး - ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေပၚတူဂီ၊ ႐ိုေမးနီးယား၊ ဆလိုဗက္ကီးယား ႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား။ 
 • ဂ်ာမန္သံ႐ံုး -  ၾသစထီးယား၊ ဟန္ေဂရီ၊ လူဇင္ဘတ္ႏွင့္ ပုိလန္နိဳင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
 • အီတလီသံ႐ံုး - ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဂရိႏွင့္ ဆလိုေဗးနီးယားႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား 
 • ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုး - ခ႐ိုေအးရွား၊ ဆုိက္ပရက္စ္၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ အုိင္ယာလန္၊ လတ္ဗီးယား၊ လစ္သူေအးနီးယားႏွင့္ ေမာ္လ္တာနိဳင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံသားမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဥေရာပ သံ႐ံုး တစ္႐ံုး႐ံုးတြင္ အမည္စာရင္းသြင္း၊ မွတ္ပံုတင္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ 

ပညာသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္မ်ား

Erasmus+ ပညာသင္ဆု 

ပညာေရးကုိ ပံ့ပုိးေပးရန္မွာ ဥေရာပသမဂၢအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ဦးစားေပးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ကမာၻတဝန္းရွိႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ခုိင္မာၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ မိတ္ဘက္ဖြဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္ရန္  မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲၿပီး ပါဝင္မႈရွိေသာ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေစမည့္ အေထာက္အကူႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ယႏၲရားတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ 

Erasmus+ (Erasmus Plus) ပညာသင္ဆု ဆုိသည္မွာ ယူ႐ို ၁၆.၅ဘီလီယံရွိေသာ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးသည့္ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ အားကစားတုိ႔အတြက္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး  ျဖစ္ကာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Higher Education Institutions - HEIs)၊ ဥေရာပသမဂၢျပင္ပ မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပုိးေပးပါသည္။ Erasmus +ကုိ ဥေရာပသမဂၢ၏ EACEA ႐ံုးမွ အေကာင္အထည္ ေဖၚေဆာင္ေနပါသည္။ 

သင္သည္ ဥေရာပတြင္ ပညာသင္လိုေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္လား။ 

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတစ္ဦးအတြက္ ဥေရာပတြင္ Erasmus + အစီအစဥ္ေအာက္၌  ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေသာ ပင္မလမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုရွိပါသည္ - 

ပထမတစ္ခုမွာ Erasmus + ပညာသင္မႈ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး၊ Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMDs) ပူးတြဲ မဟာဘြဲ႔စီမံကိန္းဟုေခၚၿပီး ဥေရာပယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္မ်ားအေၾကာင္းသာမက ဥေရာပမွ ျပည္သူမ်ားအေၾကာင္းကုိပါ ဥေရာပတုိက္တြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္  ေလ့လာသင္ယူနိဳင္ရန္ အခြင့္အလမ္းကို ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပး႐ံုမွ်မက ဤပညာသင္ဆုမ်ားသည္ လူငယ္တို႔၏ ဘဝအေတြ႔အႀကံဳကုိ ပိုမုိႂကြယ္ဝေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအၾကား  အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္းရင္းႏွီးမႈတုိ႔ကုိ ဖန္တီးေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ EMJMDs here ဤေနရာတြင္ ပညာသင္ဆုမ်ားစာရင္း အျပည့္အစံုကို  ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ယာယီေပါင္းစည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအမ်ားစုတြင္ ေရွ႕ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ေအာက္တိုဘာလႏွင့္ ဇန္နဝါရီလအတြင္း တင္သြင္း ရပါသည္။ ဥေရာပသမဂၢမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေရး စရိတ္မ်ား၊ ခရီးသြားစရိတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ အာမခံတုိ႔ ပါဝင္သည္။ 

ဒုတိယနည္းလမ္းမွာ Student Credit Mobility ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္း သြားလာႏိုင္မႈ စီမံကိန္းျဖစ္ကာ ယင္းသည္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား မတူေသာ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္တစ္ခုတြင္ ၃လမွ ၁၂လအထိ  သြားေရာက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရေစၿပီး ထုိသုိ႔ရလာသည့္ အမွတ္မ်ားကို ၎တုိ႔၏မိခင္တကၠသုိလ္မွ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည္။ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ သင္၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္  ပညာေရးဌာနရွိ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး႐ံုးကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္တကၠသိုလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာဌာန သည္ Erasmus+ ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း ရွိမရွိကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ 

မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္ သင္ၾကား ပို႔ခ်လိုေသာ သုိ႔မဟုတ္ သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္လိုေသာ ဆရာဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။ 

အကယ္၍ သင့္တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာန (HEI)တြင္ ဥေရာပမွ မိတ္ဘက္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ရွိပါက ၅ရက္မွ၂လအထိ မိတ္ဘက္တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြေၾကး ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္ကုိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးတကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္  ပညာေရးဌာနရွိ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး႐ံုးကုိ ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္တကၠသိုလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဌာနသည္ Erasmus+ ေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူ ညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း ရွိမရွိကို ေမးျမန္းစံုစမ္းပါ။ 

Erasmus Mundus Joint Master Degrees စီမံကိန္းတြင္  ဧည့္ကထိကမ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လိုေသာ ဆရာဆရာမမ်ားသည္လည္း သက္ဆုိင္ရာ ယာယီ ေပါင္းစည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ (EMJMDs ဤေနရာမွ) တိုက္႐ုိက္ ဆက္သြယ္ျခင္းျပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

သင္သည္ ပါရဂူဘြဲ႔စီမံကိန္းတစ္ခုတြင္ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ ပါရဂူဘြဲ႔သင္တန္း တက္ေရာက္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား။ 

Erasmus Mundus Joint Doctoral programmeအတြက္ ဥေရာပႏွင့္ ဥေရာပမဟုတ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး တကၠသုိလ္မ်ား၊ ဌာနမ်ားမွ ယာယီေပါင္းစည္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးသည့္  သုေတသန ေထာက္ပံ့ေၾကးကုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ full list of doctoral programmes here ပါရဂူဘြဲ႔ဆုိင္ရာ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ား အျပည့္အစံုကို ဤေနရာတြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 

ပါရဂူဘြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ပါရဂူဘြဲ႔လြန္ သုေတသနေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ သုေတသနဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေငြမ်ားကိုလည္း မာရီ စခလိုဒိုးစခါ ကူရီ (Marie Sklodowska-Curie) ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုရရွိႏုိင္သည့္  ပညာသင္ဆုမ်ားကို here ဤေနရာတြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္ပါသည္။ 

တကၠသုိလ္မ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ Erasmus + 

အထက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္ Erasmus + စီမံကိန္းသည္ တကၠသုိလ္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာနမ်ား(HEIs)အတြက္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ဥပမာ - ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ား သြားလာေလ့လာ သင္ယူသင္ၾကားရန္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို တကၠသုိလ္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဌာနမ်ား(HEIs)အၾကား လက္မွတ္ထုိးရန္ႏွင့္ EMJMDs ေပးအပ္ရန္  ယာယီ ေပါင္းစည္း ထားၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ က႑ အလိုက္ စြမ္းရည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔သည္လည္း တကၠသုိလ္မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဌာနအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ား အားလံုးကို  Erasmus + အစီအစဥ္မွ အဆုိျပဳလႊာမ်ားေခၚသည့္အခါတြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။ 

Erasmus +  စီမံကိန္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူျခင္း 

Erasmus +စီမံကိန္းလမ္းညႊန္ကုိ he Erasmus + Programme Guide to read ဤေနရာမွာ ရယူၿပီး၊ အဆုိျပဳလႊာ၏ ဦးစားေပး အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အဆုိျပဳလႊာ ေခၚသည့္အခါတြင္ ပါလာမည့္ ေငြေၾကးပံ့ပုိးေပးမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုး အခ်က္အလက္မ်ားကို အၿမဲရယူႏိုင္ရန္ EACEA website  ဝဘ္ဆုိဒ္သုိ႔ သြားေရာက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ စာမ်က္ႏွာတြင္လည္းေကာင္း သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သြင္းရန္အတြက္ ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ သတ္မွတ္သည့္ ရက္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက အဆုိျပဳလႊာေခၚသည့္ ဝဘ္ဆုိဒ္ကုိ website of the Call here  ဤေနရာတြင္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

ယခုထက္ပိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ရႏိုင္မည္နည္း။ 

ဥေရာပေကာ္မရွင္ သုိ႔မဟုတ္ ဥေရာပသမဂၢသံ႐ံုးသုိ႔ မဆက္သြယ္မီ of Frequently Asked Questions (FAQ) မၾကာခဏ ေမးေလ့ေမးထရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား စာရင္းအျပည့္အစံုကုိ ဖတ္ရန္ ခုိင္မာစြာ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ သင္ သိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ အေျဖကို ထိုေနရာတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေျခ အလြန္မ်ားပါသည္။ 

Erasmus ပညာသင္ဆု စီမံကိန္းျဖင့္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအေၾကာင္း  ပို၍ သိလုိပါက Erasmus Mundus ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း at: www.em-a.eu ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 

အထက္ေဖာ္ျပပါ ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေပးမထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အေၾကာင္း ရလုိပါက DELEGATION-MYANMAR-OPERATIONS@eeas.europa.eu သို႔ အီးေမးလ္ပို႔၍ စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ "Erasmus+ for Higher Education Students and Staff. Frequently Asked Questions” ေခၚ Erasmus + စီမံကိန္း မၾကာခဏေမးျမန္းေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား ဟူသည့္ စာတမ္းငယ္မွာ မၾကာခဏ ေမးျမန္းေလ့ ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္ထားသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 

“မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံ”ႏွင့္ “တတိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံသား”ဆိုသည္မွာ မည္သည္ကုိ ဆုိလိုပါသလဲ။ 

ဥေရာပသမဂၢအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံ”တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မ်ားသည္လည္း “တတိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံသားမ်ား”စာရင္းသုိ႔ ဝင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ Erasmus + စီမံကိန္းအရ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားရန္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ 

Erasmus + စီမံကိန္းျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔သင္တန္း ဆင္းရန္ ကၽြႏု္ပ္ အက်ဳံးဝင္မႈ ရွိ/မရွိ မည္သို႔ သိႏိုင္မလဲ။ 

ႏိုင္ငံျခားတြင္ သြားေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔သင္တန္းသြားဆင္းရန္  သင္သည္ တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာနတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ ထားသူျဖစ္ၿပီး၊ သာမန္ဘြဲ႔၊ မဟာဘြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ ပါရဂူဘြဲ႔ စသျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘြဲ႕ သုိ႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ တတိယအဆင့္/ အဆင့္ျမင့္ပညာအရည္အခ်င္း အပ္ႏွင္းမည့္ သင္တန္းအစီအစဥ္ တစ္ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသူ ျဖစ္ရပါမည္။ သင့္တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဌာန၊  အဖြဲ႔အစည္းသည္လည္း Erasmus+၏ တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးမ်ားအတြက္ လႈပ္ရွား ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားႏိုင္သည့္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိရပါမည္။ Erasmus+ အစီအစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသုိ႔ သြားေရာက္၍ ပညာသင္ၾကားရန္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္သည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ သင္၏ တကၠသုိလ္ သုိ႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဌာနမွ သတ္မွတ္ပါမည္။ 

Student Credit Mobility ေခၚ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သြားေရာက္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ အမွတ္ေပးသည့္ စီမံကိန္း အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္ ႏိုင္ငံမဟုတ္လွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္သည့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုႏွင့္ သေဘာတူညီထားခ်က္ ကၽြႏု္ပ္တို႔တကၠသိုလ္တြင္ မရွိလွ်င္ အျခား မည္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ရွိပါသလဲ။ 

တကၠသုိလ္ႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ တကၠသုိလ္ခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္ မရွိပါက အမွတ္ကို ရရန္ အက်ဳံးမဝင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ အျခားေသာ Erasmus+ ပညာသင္ဆုစီမံကိန္းေအာက္တြင္ Erasmus Mundus Joint Master Degrees ႏွင့္ Joint Doctorates တုိ႔ကဲ့သို႔ေသာ အျခား ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ၾကားခြင့္မ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ 

Student Credit Mobility အရ ပညာသင္ဆုသည္ ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိပါသလဲ။ 

မိတ္ဘက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔တက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သြားေရာက္ေနထုိင္သည့္ စီမံကိန္းႏိုင္ငံအတြင္း ေနထုိင္မႈ ကုန္က်စရိတ္အေပၚ မူတည္၍ ယူ႐ို ၇၅၀မွ ယူ႐ို ၈၅၀အထိ ရႏိုင္ပါသည္။ မိတ္ဘက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေန႔စဥ္ ပံ့ပုိးေပးသည့္အေနျဖင့္ ယူ႐ုိ၁၀၀မွ ၁၆၀အထိ ရႏုိင္ပါသည္။ ပညာသင္ဆုရသူတုိင္းသည္ မိမိႏုိင္ငံမွ လက္ခံမည့္ တကၠသိုလ္အထိ အကြာအေဝးအေပၚ မူတည္၍လည္း ခရီးစရိတ္ ပံ့ပိုးမႈ ရႏုိင္ပါသည္။