Page language:
Hebrew

סקר של האיחוד האירופי חושף - מה הישראלים חושבים על האיחוד האירופי ועד כמה הם באמת מבינים ומכירים את האיחוד האירופי, פעילותו ומטרותיו

מסקר של האיחוד האירופי שנערך ב- 2021 בקרב למעלה מ- 1000 ישראלים, עולה, כי  79%מהישראלים הם בעלי עמדה חיובית או ניטרלית כלפי האיחוד האירופי: 42% ביטאו עמדות חיוביות ו- 37% ביטאו עמדה ניטרלית, ורק 18% מהישראלים ביטאו עמדות שליליות ביחס לאיחוד האירופי.

Opinion Poll 2021 - Israel (factsheet)

מסקר של האיחוד האירופי שנערך ב- 2021 בקרב למעלה מ- 1000 ישראלים, עולה, כי  79%מהישראלים הם בעלי עמדה חיובית או ניטרלית כלפי האיחוד האירופי: 42% ביטאו עמדות חיוביות ו- 37% ביטאו עמדה ניטרלית, ורק 18% מהישראלים ביטאו עמדות שליליות ביחס לאיחוד האירופי.

הנתון מהווה שיפור של 5 אחוזים בהשוואה לעמדות הישראלים ב- 2020, ובסך הכול ניכרת עליה בתפיסה החיובית של הישראלים את האיחוד האירופי בשנים האחרונות.

מעניין לא פחות לגלות, שהישראלים הם שיאני התשובות הנכונות לשאלות שבדקו את הידע וההבנה בנוגע לאיחוד האירופי, ביחס למדינות אחרות - כאשר רוב הנסקרים (53%) הוכיחו ידע והבנה באשר למהותו של האיחוד האירופי, מטרתו ופעולותיו.

בשאלה לגבי אופי מערכת היחסים של האיחוד האירופי וישראל, השיבו רוב הישראלים (62%) כי לישראל ולאיחוד האירופי יש מערכת יחסית חיובית, ויותר מזה, 68% מהישראלים מאמינים שמדובר במערכת יחסים חשובה.

עוד עלה מהסקר, כי האיחוד האירופי מזוהה אצל הישראלים בעיקר עם נושאי זכויות אדם, דמוקרטיה, חופש הביטוי, שגשוג כלכלי, שוויון ושוויון מגדרי.

באשר לתמיכת האיחוד האירופי בישראל - 40% מהישראלים מאמינים שהתמיכה של האיחוד היא אפקטיבית, כאשר 56% מהישראלים חושבים שעולם התיירות הוא המרוויח העיקרי מתמיכת האיחוד, ומיד אחריו – עולם הסחר וההשקעות.

נשים הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי האיחוד האירופי לעומת גברים, אך לא בהפרש ניכר, וקבוצות הגיל שמביעות את העמדות החיוביות ביותר הן בני  65+, ובני 40-54.

את הדו"ח המלא ניתן למצוא כאן

לפרטים נוספים ותיאום ראיונות:

רפאל אהרן, משלחת האיחוד האירופי לישראל

raphael.ahren@eeas.europa.eu