Page language:
Українська

Програма ЄС EU4Skills, Міністерство освіти та науки України, Microsoft Україна презентували результати та подальший план впровадження цифрових технологій у систему профтехосвіти

23.02.2021
Brussels

 

Діджиталізація стала важливим інструментом підтримки профтехів у забезпеченні навчання під час пандемії. Тому програма EU4Skills допомагає Міністерству освіти та науки України інтегрувати цифрові інструменти та технології в систему профтехосвіти. Серед іншого підтримка EU4Skills включає передачу нового обладнання, навчання з цифрових компетенцій для вчителів та керівників закладів профосвіти, онлайн курси, сприяння у встановленні сучасного програмного забезпечення, оновлення веб-сайтів закладів.

«Європейський Союз продовжує підтримувати реформу профтехосвіти. Ми вважаємо, що впровадження технологій та нових інструментів є важливим кроком для забезпечення якісного викладання в умовах змішаного навчання. Тим більше, що реформа галузі має зробити освітній процес більш гнучким та пристосованим до різних потреб як учнів, так  і педагогів», - прокоментував Фредерік Куне, керівник відділу співробітництва Європейського Союзу в Україні.

Пандемія COVID-19 продемонструвала важливість діджиталізації у реформі профтехосвіти та необхідність подальшого розвитку цієї сфери для забезпечення освітнього процесу. Тому впровадження цифрових технологій та рішень у профтехах – одне з важливих завдань Програми EU4Skills. Першим кроком у цьому напрямку стала підтримка Міністерства освіти та науки у розробці плану і подальшого впровадження цифрових технологій та рішень у профтехи. 

«Майже рік заклади освіти готують учнів та студентів у дистанційній або змішаній формі. Звісно, спершу ми стикнулися з безліччю викликів, зокрема, у професійній освіті. Адже саме ця сфера найбільше потребує уваги у навчанні не тільки учнів, а й викладачів. Ми врахували особливості різних ланок української системи освіти і тепер маємо реальні рішення. Наприклад, наприкінці минулого року разом з Мінцифри запустили Всеукраїнську школу онлайн. А разом з EU4Skills та компанією Майкрософт провели велике дослідження цифрових навичок педагогів та керівників профтехів, а потім навчили їх користуватися навчальними інструментами Майкрософт, які є одними із найпоширеніших у світі», - зазначив Артур Селецький, заступник Міністра освіти і науки з питань цифровізації.

У співпраці з EU4Skills та Директоратом профтехосвіти МОН Microsoft Україна провела онлайн-тренінги з встановлення та використання Office 365 та його інструментів для представників усіх 25 обласних навчально-методичних центрів. Надалі вже навчально-методичні центри допомагатимуть профтехам з встановленням та використанням Office 365.  Впродовж 2021 року всі 732 профтехи країни пройдуть тренінги та будуть підключені до Office 365.

«Ніколи раніше не було настільки важливим підтримувати зв’язок зі студентами. Ми активно працюємо по всій Україні та надаємо доступ до зручних хмарних інструментів Microsoft для всіх студентів та викладачів, що дозволяє їм продовжувати процес навчання віддалено: наприклад, в Microsoft Teams, зустрічатися онлайн, працювати разом, створювати навчальний контент  та ділитися ресурсами. Цифрові інструменти не лише уможливлюють безперебійне дистанційне навчання, але також сприяють вдосконаленню традиційного способу навчання, співпраці між викладачами та учнями, управлінцями навчальних закладів», - підкреслив директор Microsoft Україна Ян Петер де Йонг.

Cтратегічний підхід EU4Skills полягає у впровадженні діджиталізації в усі аспекти та кроки реформи. Наразі 21 пілотний профтех Програми отримав сучасні веб-сайти, які допоможуть зробити комунікацію закладів більш ефективною, а також покращить імідж профтехів. Наступний крок – сучасні стандартизовані веб-сайти для всіх профтехів країни. Окрім того, програма EU4Skills провела навчання з підвищення цифрових компетентностей для близько 1000 викладачів та керівників пілотних профтехів. Наступним кроком стане створення онлайн курсів, яким зможуть скористатися всі викладачі. На додаток, Програма EU4Skills передала 100 ноутбуків та набори принтерів, проекторів та серверів для 5 шкіл Полтавської та Запорізької областей вартістю 100 тис євро. Понад 3 000 учнів та 300 вчителів зможуть скористатися новим обладнанням під час навчання. 

Довідкова інформація:       

EU4Skills – це програма підтримки реформи професійно-технічної освіти в Україні. Програму підтримують ЄС та його країни-члени: Німеччина, Фінляндія, Польща та Естонія. Загальне фінансування програми складає 58 млн євро. Мета програми – модернізувати обрані заклади профтехосвіти, провести навчання керівників закладів та викладачів у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій. Тривалість: 2019-2023 рр. Програму в Україні реалізують Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

За довідковою інформацією звертайтесь, будь ласка, до радника з комунікацій EU4Skills Катерини Копчук, kateryna.kopchuk@giz.de або + 38 067 285 96 20.

 

 

______________

 

 

 

EU-funded programme EU4Skills, the Ministry of Education and Science of Ukraine and Microsoft Ukraine present a plan to introduce digital technologies and tools into vocational education 

 

Digitalisation has become an important tool to support vocational schools in continuing the educational process during pandemic restrictions. EU4Skills supports the Ministry of Education and Science of Ukraine (MoES) to integrate digitalisation into the reform of vocational education and training (VET). The programme furthermore supports the provision of IT equipment to schools, the training of teachers and managers in digital skills as well as the provision of software and the modernisation of websites.

“The European Union continues to support reform of vocational education. We believe that the introduction of new technologies and tools is an important step in the reform to ensure the learning process. Especially since the reform aims at making the educational process more flexible and adaptable to different needs of both students and teachers,”–  said Frederik Coene, Head of Cooperation of the European Union Delegation to Ukraine.

The COVID-19 pandemic demonstrated the importance of digitalisation in the VET reform and the need for further development of this area in the future. Therefore, the implementation of digital technologies and solutions in vocational schools is one of the important tasks of the EU4Skills Programme. The first step in this direction was the support of MoES in developing a plan on how to introduce digital technologies and solutions in vocational schools.

“For almost a year educational institutions have been training pupils and students in distance or blended form. Of course, at first we faced many challenges, especially in vocational education. After all, this area needs the most attention in training not only students but also teachers. We have taken into account the features of different parts of the Ukrainian education system and now we have real solutions. For example, at the end of last year, together with the Ministry of Digital Transformation, we launched the All-Ukrainian School Online. And together with EU4Skills and Microsoft conducted a large-scale study of the digital skills of educators and vocational leaders, and then taught them how to use Microsoft's learning tools, which are among the most widely used in the world,” –  said Artur Seletskyi, Deputy Minister on Digitalisation of the Ministry of Education and Science.

In cooperation with EU4Skills MoES and Microsoft Ukraine conducted a series of online trainings on the installation and use of Office 365 and its tools for representatives of all 25 regional educational and methodological centres. In future, the training centres will help vocational schools with the use of Office 365, which includes the implementation of online lessons, homework exercises and testing. During 2021, all 732 vocational schools in Ukraine will be trained and connected to Office 365.

“It has never been so important to keep connection with students. We are active throughout Ukraine and provide access to convenient Microsoft cloud tools for all students and teachers, allowing them to continue learning process remotely: for example, in Microsoft Teams, to meet online, work together, create educational content and share resources. Digital tools not only enable seamless distance learning, but also help to improve the traditional way of learning, cooperation between teachers and students, school managers,” – said Jan Peter De Jong, Country Director of Microsoft  Ukraine

The EU4Skills strategic approach is to implement digitalisation in all aspects and steps of the reform. Currently, 21 pilot vocational schools have received modern websites that will enhance the communication of institutions more effective, as well as improve the image of vocational schools. The next step is to provide modern standardised websites for all vocational schools in the country. In addition, the EU4Skills Programme conducted a digital competence training for around 1,000 teachers and VET schools managers. The next step are online courses that can be used by all VET teachers. EU4Skills also provided 100 laptops and sets of printers, projectors and servers to 5 pilot VET schools in Poltava and Zaporizhzhia oblasts with total value of about euro 100,000. More than 3,000 students and 300 teachers will be able to use the new equipment during the training.

Background information

EU4Skills is a programme to support the reform of vocational education and training in Ukraine. The programme is supported by the EU and its member states, namely Germany, Finland, Poland and Estonia. The total funding for the programme is EUR 58 million. EU4Skills is aimed at modernising vocational education and training institutions, training school managers and teachers in seven pilot regions: Chernivtsi, Lviv, Mykolaiv, Poltava, Rivne, Vinnytsia and Zaporizhia. Programme’s duration is 2019-2023. EU4Skills is implemented by Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in close cooperation with Finish, Polish and Estonian partners; and Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

For additional information, please contact EU4Skills Communication Adviser Kateryna Kopchuk via katerynakopchuk@giz.de or at +38 067 285 9620