Plani i veprimit për barazi gjinore i BE-së III: Plani i zbatimit për Republikën e Maqedonisë së Veriut

04.05.2022

Barazia gjinore është një vlerë thelbësore e Bashkimit Evropian dhe një imperativ për qeverisje të mirë, rritje sociale dhe ekonomike, paqe dhe siguri. Plani i Veprimit Gjinor i BE-së (GAP) III 2021-2025, i miratuar në nëntor 2020, pasqyron objektivat kryesore të Strategjisë së BE-së për Barazinë Gjinore dhe përfshin barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave përmes të gjitha politikave dhe veprimeve të jashtme.

Plani i zbatimit i GAP III në nivel vendi (CLIP) për Maqedoninë e Veriut, i përgatitur nga Delegacioni i BE-së në koordinim me ambasadat e shteteve anëtare të BE-së, krijon angazhime politike dhe programore për barazinë gjinore. Ai siguron një qasje të përbashkët për të gjithë aktorët në nivel vendi për një zbatim efektiv të kornizave ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare për barazinë gjinore dhe të drejtat e grave, duke përfshirë barazinë gjinore në integrimin në BE dhe Instrumentin për Asistencën e Para-Aderimit (IPA) dhe forcimin institucional. mekanizma në përputhje me standardet e BE-së