Page language:
Українська

Представництво ЄС в Україні оголошує набір до Єврошколи-2021

02.02.2021
Brussels

English version is below:

Представництво ЄС в Україні оголошує набір до Єврошколи-2021

Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір студентів та випускників закладів вищої освіти на онлайн-модулі EU Study Days in Ukraine (Єврошколи), які відбудуться у березні-червні 2021 року.

Проєкт створено для тих, хто поділяє європейські цінності, прагне дізнатися більше про Європейський Союз, а також для тих, хто має власні ідеї і шукає можливості втілити їх разом із однодумцями. Під час навчання у Єврошколі молодь отримає можливість зустрітися з провідними спікерами: дипломатами й експертами з ЄС та України. Формат навчальних модулів передбачає лекції, дискусії, живе спілкування, що дозволить учасникам значно покращити свої знання щодо Європейського Союзу та його співпраці з Україною.

У 2021 році заплановано 12 навчальних онлайн-модулів EU Study Days. Також учасники Єврошколи представлять власні мініпроєкти, спрямовані на просування інтересів громади, ідей європейської інтеграції, комунікацію, запобігання дезінформації тощо. Ці мініпроєкти реалізовуватимуться спільно з представниками Мереж ЄС (євроклубами, інформаційними центрами ЄС, експертами Team Europe Ukraine, випускниками EU Study Days, Erasmus+, College of Europe).

Учасниками Єврошколи-2021 можуть стати студенти та випускники українських ЗВО з усіх регіонів України передусім з таких спеціальностей: міжнародні відносини, міжнародне та європейське право, європейські студії, міжнародна економіка та торгівля, фінанси, бізнес, політологія, право, філософія, історія, соціологія, культурологія, журналістика. Крім того, взяти участь можуть студенти і випускники інших економічних або технічних спеціальностей, які цікавляться європейською інтеграцією.

Знання англійської мови є обов'язковим. Для участі у відборі потрібно до 23:00 1 березня 2021 р. заповнити заявку за посиланням http://bit.ly/EUStudyDays2021.

Відбір відбуватиметься в два етапи:

 • Етап перший - відбір за анкетами до 5 березня;
 • Етап другий – онлайн-тест з метою перевірки знань на європейську тематику, а також (у разі необхідності) онлайн-співбесіда з метою перевірки рівня володіння англійською

Переможці відбору будуть повідомлені особисто електронною поштою не пізніше 10 березня 2021.

Цього року передбачені такі навчальні модулі:

1. Взаємовідносини Україна-ЄС.

2. Основні компоненти європейської інтеграції України: імплементація Угоди про асоціацію, допомога ЄС, можливості програм ЄС.

3. Запобігання дезінформації/боротьба з фейками.

4. Цифровізація: політика ЄС, кібербезпека, цифрові права.

5. Європейські цінності та ідентичність.

6. Зелений курс та екологічна трансформація.

7. Регіональний розвиток, реформа місцевого самоврядування та децентралізація.

8. Східне партнерство.

9.Відповідь ЄС на конфлікти.

10. Міграція та управління кордонами.

11. Побудова кар’єри в ЄС: навички та можливості.

12. Інформаційна та комунікаційна політики.

Довідка: EU Study Days in Ukraine - освітній проєкт Представництва Європейського Союзу в Україні, започаткований у 2013 році. Мережа випускників налічує вже понад 1400 осіб. Проєкт має на меті розвиток мережі випускників, які цікавляться питаннями європейської інтеграції й спільно реалізовують власні ініціативи у різних сферах діяльності. EU Study Days допомагає знаходити однодумців, які бачать розвиток України як європейської держави.

Детальна інформація щодо участі у проєкті: eustudydays@gmail.com

***

The EU Delegation to Ukraine Announces a Call for Applications for the 2021 EU Study Days Programme

The Delegation of the European Union to Ukraine announces the opening of admission process for students and graduates of higher education institutions to apply for the online programme 'EU Study Days in Ukraine', which will take place in March-June 2021.

The project is designed for those who share European values, are eager to learn more about the European Union, as well as for those who have their own ideas and are looking for opportunities to implement them together with like-minded people. During their studies at the EU Study Days, young people will have the opportunity to meet leading speakers: diplomats and experts from the EU and Ukraine. The format of the training modules envisages many lectures, discussions, live communication, which will allow participants to increase their knowledge of the European Union and its cooperation with Ukraine significantly.

In 2021, 12 EU Study Days online training modules are planned. EU Study Days participants will also present their own mini-projects aimed at promoting community interests and ideas of European integration, communication, preventing disinformation and more. These mini-projects will be implemented jointly with EU Networks representatives (Euroclubs, EU Information Centres, experts of Team Europe Ukraine, and alumni of EU Study Days, Erasmus +, and College of Europe).

Students and graduates of Ukrainian higher education institutions from all Ukrainian regions in the fields of International Relations, International and European Law, European Studies, International Economics and Trade, Finance, Business, Political Science, Law, Philosophy, History, Sociology, Cultural Studies, Journalism can apply for participation in EU Study Days-2021. Moreover, students and graduates of other economic or technical specialties, who are interested in European integration, can participate.

Knowledge of English is required. To apply, you need to fill in the application form before 23:00 on March 1, 2021, following the link http://bit.ly/EUStudyDays2021

The selection will be held in two stages:

 • Stage one - selection based on application forms before March 5;
 • Stage two - online test of EU-related knowledge, and (if necessary), an online interview to test English proficiency.

Successful applicants will be notified by e-mail before March 10, 2021.

This year the following training modules are envisaged:

 1. Overview of the EU-Ukraine relations
 2. Main components of the European integration of Ukraine
 3. Prevention of Disinformation
 4. Going Digital: EU policy, cybersecurity, digital rights
 5. European Idea and Identity: Values, Law, Implementation
 6. EU Green Deal and green transformation
 7. Regional Development, Local Self-government reform, Decentralisation
 8. ENP and Eastern Partnership, EU FSP
 9. EU Conflict Response
 10. Migration and Border Management
 11. Building EU Career: skills and opportunities
 12. Communicating EU to its citizens and to Ukrainians

EU Study Days in Ukraine is an educational project of the EU Delegation to Ukraine, launched in 2013. The network of graduates already includes more than 1,400 people. The project aims at developing a network of graduates who are interested in European integration and implementation of their joint initiatives in various fields. EU Study Days helps to find like-minded people who see the development of Ukraine as a European state.

Detailed information on participation in the project: eustudydays@gmail.com