Förenade kungariket: Uttalande av den höga representanten om öppnandet av en EU-delegation i London

01.02.2020

I dag lämnar Förenade kungariket Europeiska unionen och blir ett tredjeland. Även om vi beklagar Förenade kungarikets beslut att lämna vår union, respekterar vi fullt ut detta val och är vi beredda att gå vidare.

Europeiska unionens diplomatiska representation kommer hädanefter att ombesörjas av en EU-delegation under mitt överinseende som unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Jag har utnämnt ambassadör João Vale de Almeida till delegationschef, och jag är förvissad om att han kommer att arbeta oförtröttligt för att säkerställa ett smidigt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. Lokalerna för kommissionens tidigare representation i London kommer nu att hysa Europeiska unionens delegation. Verksamheten inleds i dag.

Förutom de traditionella uppgifterna för en EU-delegation i ett tredjeland, såsom EU:s diplomatiska representation och samordning samt rapportering om och främjande av EU i värdlandet, kommer EU:s delegation i Förenade kungariket att ha en nyckelroll när det gäller att säkerställa genomförandet av Förenade kungarikets utträdesavtal. Tillsammans med EU-medlemsstaternas ambassader kommer den även att arbeta för att öka medvetenheten om EU-medborgarnas rättigheter i Förenade kungariket efter brexit.

Förenade kungariket kommer även i fortsättningen att vara en central partner för Europeiska unionen. Våra förbindelser har sin grund i gemensamma värden och intressen med rötter i geografi, historia och värden som är förankrade i vårt gemensamma europeiska arv.

De ekonomiska, sociala och politiska förbindelserna mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket kommer inte att upphöra. Vi är och förblir nära förbundna med varandra. Vi vill konstruera ett nytt och ambitiöst partnerskap i fråga om handel och ekonomiskt samarbete, brottsbekämpning och straffrätt, utrikespolitik, säkerhet och försvar.

Jag ser fram emot vad jag hoppas kommer att bli ett mycket nära samarbete med våra brittiska vänner om våra gemensamma problem på regional och global nivå.

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53