Internasjonal dag mot dødsstraff, 10. oktober 2020: Fellesuttalelse fra EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk og generalsekretæren for Europarådet

09.10.2020

I dag, på den internasjonale og europeiske dagen mot dødsstraff bekrefter EU og Europarådet vår motstand mot bruk av dødsstraff under alle omstendigheter og vårt fortsatte krav om universell avskaffelse av dødsstraff.

Vi er glade for nedgangen i bruken av dødsstraff, noe som bekrefter den generelle trenden i retning av total avskaffelse. I 2019, for andre år på rad, ble henrettelser utført i kun 20 av verdens land. Dette er et historisk lavpunkt, men det er likevel 20 land for mange. Vi bruker derfor denne anledningen til å be alle medlemmer av FN om å støtte resolusjonen om et moratorium for bruk av dødsstraff under FNs 75. generalforsamling i desember 2020.

The World Coalition Against the Death Penalty har viet dette året til retten til effektiv juridisk representasjon. Brudd på denne grunnleggende rettigheten rammer uforholdsmessig de mest sårbare i samfunnet, som ikke har råd til erfarne advokater eller som kanskje ikke er kjent med rettssystemet. Det er viktig at rettssystemer sørger for tilstrekkelige ressurser for å forberede et kompetent forsvar, inkludert effektive oversettelses- og tolkingstjenester om nødvendig.

Kriminelle må stilles til ansvar og straffes. Erfaringen fra land som har avskaffet dødsstraff har imidlertid vist at dødsstraff ikke avskrekker voldelig kriminalitet eller bidrar til et tryggere samfunn. Tvert imot så viderefører drap som straff bare en ond sirkel av meningsløs vold.

Vi ber de av Europarådets medlemsstater som ennå ikke har tiltrådt de relevante protokollene den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om politiske og sivile rettigheter som tar sikte på å avskaffe dødsstraff, om å gjøre dette umiddelbart. Europarådet og EU oppfordrer nok en gang Hviterussland, det eneste europeiske landet som fremdeles gjennomfører henrettelser, om å avskaffe dødsstraff og slutte seg til det store flertallet av nasjoner som har forlatt denne grusomme og umenneskelige praksisen en gang for alle. Vi ber også de av Europarådets observatørstater som ennå ikke har avskaffet dødsstraff, om å fremme en åpen debatt om hindringene som blokkerer veien mot en slik avskaffelse.

Vi ser frem til at Europarådets ministerkomité vedtar anbefalingen om kontroll med handel av varer som kan brukes til tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff - inkludert dødsstraff. Vi oppfordrer også alle land til å bli med i den globale alliansen for torturfri handel, et bemerkelsesverdig eksempel på globalt samarbeid mot tortur og dødsstraff, og å øke arbeidet med å etablere felles internasjonale standarder for torturfri handel.