Ühendkuningriik: kõrge esindaja avaldus ELi delegatsiooni avamise kohta Londonis

01.02.2020

Ühendkuningriik lahkub täna Euroopa Liidust ning temast saab kolmas riik. Kuigi me kahetseme Ühendkuningriigi otsust meie liidust lahkuda, austame täielikult seda valikut ja oleme valmis edasi liikuma.

Euroopa Liidu diplomaatiline esindatus tagatakse nüüdsest ELi delegatsiooniga, mis kuulub minu kui liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja alluvusse.

Nimetasin delegatsiooni juhiks suursaadik João Vale de Almeida ning ma olen kindel, et ta teeb väsimatult tööd tagamaks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel sujuva koostöö. Euroopa Liidu delegatsiooni ruumideks Londonis saavad endise komisjoni esinduse ruumid. Tööd algavad täna.

Lisaks kolmandas riigis asuva ELi delegatsiooni tavalistele ülesannetele, nagu ELi diplomaatiline esindamine, ELi tegevusega seotud koordineerimine ja aruandlus ning ELi tutvustamine vastuvõtvas riigis, on Ühendkuningriigis asuva ELi delegatsiooni üks põhiroll ka Ühendkuningriigi väljaastumislepingu rakendamise tagamine. Koos ELi liikmesriikide saatkondadega suurendab delegatsioon samuti teadlikkust ELi kodanike õigustest Ühendkuningriigis pärast Brexitit.

Ühendkuningriik jääb Euroopa Liidu oluliseks partneriks. Meie suhete aluseks on meie ühised väärtused ja huvid, mis tulenevad geograafilisest asendist, ajaloost ja meie ühisesse Euroopa pärandisse kuuluvatest väärtustest.

Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelised majanduslikud, sotsiaalsed ja poliitilised suhted ei lõpe. Me oleme omavahel tihedalt seotud ja jääme seotuks ka tulevikus. Me soovime luua uue ambitsioonika partnerluse kaubanduse ja majanduskoostöö, õiguskaitse ja kriminaalõiguse, välispoliitika, julgeoleku ja kaitse valdkonnas.

Ma jään ootama meie loodetavasti väga tihedat koostööd meie Briti sõpradega, et käsitleda ühiseid väljakutseid piirkondlikul ja ülemaailmsel tasandil.

Peter Stano
Lead Spokesperson for Foreign Affairs and Security Policy
+32 (0)460 75 45 53