Thông tin chung về các Khoản viện trợ

07.02.2022

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Bạn có thể tìm hiểu mọi thông tin về các khoản viện trợ và các hợp đồng trên website của EuropeAid. Đây là một Cục của EU quản lý lĩnh vực phát triển. Cơ quan này quản lý viện trợ bên ngoài EU và đảm bảo sự hỗ trợ được triển khai.

Bộ tài liệu hướng dẫn thực tiễn là công cụ thực thi có giải thích về các thủ tục áp dụng đối với viện trợ bên ngoài do Ủy ban Châu Âu cấp vốn. Bộ tài liệu này có một phần cụ thể liên quan tới các khoản viện trợ.

Các bên có ý định nộp đơn xin viện trợ cần đăng ký trên hệ thống PADOR (Đăng ký trực tuyến đối với Dữ liệu của Ứng viên Tiềm năng) và tham vấn về kêu gọi đề xuất dự án trên website của Văn phòng Hợp tác EuropeAid thuộc Ủy ban Châu Âu.


Xem thêm