THIS CONTENT HAS BEEN ARCHIVED

Glaudesnės Europos ir Azijos sąsajos. ES strategijos sudedamosios dalys

19.09.2018
Teaser

BENDRAS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS
EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI, REGIONŲ KOMITETUI
IR EUROPOS INVESTICIJŲ BANKUI