THIS CONTENT HAS BEEN ARCHIVED

Povezovanje Evrope in Azije – gradniki strategije EU

19.09.2018
Teaser

SKUPNO SPOROČILO EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU
EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU, ODBORU REGIJ IN EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI